Fangelsismálastofnun - Aðbúnaður, endurhæfing og árangur

04.12.2023

Í byrjun árs 2023 ákvað Ríkisendurskoðun að hefja að eigin frumkvæði stjórnsýsluúttekt á Fangelsismálastofnun. Meginástæður voru þær að við gerð skýrslunnar Innheimta dómsekta (janúar 2023) komu fram vísbendingar um að Fangelsismálastofnun væri illa í stakk búin til að rækja hlutverk sitt samkvæmt lögum nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. Átti það einkum við um getu stofnunarinnar til að boða dómþola til afplánunar, en Fangelsismálastofnun hefur ekki getað rekið fangelsi landsins á fullum afköstum.

Fangelsismálastofnun - Aðbúnaður, endurhæfing og árangur (pdf)

Mynd með færslu

Útdráttur skýrslu

Ábendingar til dómsmálaráðuneytis

 1. Bæta þarf aðstæður á Litla-Hrauni og hraða byggingu nýs fangelsis
  Ríkisendurskoðun telur brýnt að dómsmálaráðuneyti, í samvinnu við Fangelsismálastofnun og Framkvæmdasýsluna – Ríkiseignir, vinni hratt að byggingu nýs fangelsis enda er núverandi húsnæði að Litla-Hrauni afar illa farið ef ekki ónýtt. Þá þarf að bregðast við slæmu ástandi eldri bygginga með tilliti til hugsanlega heilsuspillandi aðstæðna. Mikilvægt er að ný bygging uppfylli langtímamarkmið um þarfir fullnustukerfisins, heilsu og öryggi fanga og starfsfólks. Eins telur Ríkisendurskoðun brýnt að starfsemi fangelsisins raskist sem minnst á framkvæmdatíma og að samhliða verði unnið að skilvirkara meðferðar- og endurhæfingarstarfi fanga. 
   
 2. Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir taki yfir rekstur húsnæðis á vegum Fangelsismálastofnunar
  Full ástæða er til að umsjón og rekstur þess húsnæðis sem hýsir starfsemi fangelsa verði flutt til Framkvæmdasýslunnar – Ríkiseigna. Að mati Ríkisendurskoðunar eiga framangreind verkefni ekki að vera hluti af kjarnastarfsemi Fangelsismálastofnunar og íþyngja þar með stjórnendum og forstöðumönnum stofnunarinnar. Þá gengur núverandi fyrirkomulag gegn almennri tilhögun rekstrar húsnæðis ríkisins. Af þeim sökum er því beint til dómsmálaráðuneytis að taka þetta fyrirkomulag til endurskoðunar.
   
 3. Mótuð verði heildstæð endurhæfingarstefna
  Ríkisendurskoðun hvetur dómsmálaráðuneyti að standa við tíma-áætlanir sínar um mótun heildstæðrar stefnu á sviði fullnustumála. Stofnunin ítrekar að aðkoma menntamála-, heilbrigðismála- og félagsmálayfirvalda er nauðsynleg í þessu sambandi enda bera framangreindir aðilar lagalega skyldu í ólíkum þáttum endurhæfingar fanga og fyrirbyggjandi aðgerðum til að fækka endurkomum í fangelsi.
   
 4. Bæta þarf stöðu kvenna í fangelsum landsins
  Brýnt er að dómsmálaráðuneyti og Fangelsismálastofnun vinni að langtímalausn á vistun kvenfanga. Þótt konur sem hljóta óskilorðsbundna dóma séu hlutfallslega fáar er óverjandi að ekki séu sérstök vistunarúrræði til staðar fyrir þær. Kvenfangar hafa auk þess takmarkaðra aðgengi að störfum, virkni og öðrum endurhæfingarúrræðum en karlfangar sem verður að teljast óásættanlegt.
   

Ábendingar til Fangelsismálastofnunar

 1. Festa skal nám og endurmenntun fangavarða í sessi
  Fangelsismálastofnun ber að framfylgja lögum og reglugerðum sem lúta að menntun og fræðslu fangavarða. Frá því að starfsemi Fangavarðaskólans í fyrri mynd var lögð af árið 2014 stenst menntun og fræðsla nýrra fangavarða ekki lögbundnar kröfur. Tilefni er til að ítreka samráð við fangaverði við gerð námsskrár. Misbrestur á gæðum fagmenntunar í fangavarðafræðum getur ógnað öryggi fangavarða, fanga og annars starfsfólks er viðkemur fangelsum. 
   
 2. Fangelsismálastofnun þarf að efla greiningu á öryggisatvikum
  Efla þarf möguleika til greininga á öryggisatvikum með því að bæta skráningu og skjölun þeirra. Þar sem erfitt er að safna skýrslum um frávik og greina áhættuþætti hefur Fangelsismála-stofnun ekki þá yfirsýn sem vænta má um ólíkar tegundir frávika og áhættu vegna öryggismála. Slíkt hindrar skilvirka þarfagreiningu á þessum þætti starfseminnar. 
   
 3. Efla þarf vinnustaðamenningu Fangelsismálastofnunar 
  Starfsánægjukannanir undanfarinna ára benda til þess að efla þurfi vinnustaðamenningu Fangelsismálastofnunar og vinna markvisst að aukinni starfsánægju og vellíðan í starfi. Ábendingar og önnur gögn sem Ríkisendurskoðun hefur kynnt sér staðfesta að mannauðsmál stofnunarinnar hafi ekki verið í góðum farvegi og er mikilvægt að stjórnendur stofnunarinnar bregðist við þessari stöðu. 
   

Ábending til heilbrigðisráðuneytis

 1. Tryggja þarf rétt fanga á heilbrigðisþjónustu 
  Vísbendingar eru um að þjónusta og aðgengi fanga að heilbrigðisþjónustu sé um margt ábótavant. Ríkisendurskoðun beinir því til heilbrigðisráðuneytis að tryggja að samskipti við fangelsismálayfirvöld séu skilvirk og aðgengi fanga að geðheilbrigðisþjónustu sé tryggt. Óumdeilt er að ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga hvílir á herðum heilbrigðisyfirvalda. 
   

Ábending til mennta- og barnamálaráðuneytis

 1. Flýta verður vinnu starfshóps um menntun fanga og fangavarða 
  Að mati Ríkisendurskoðunar hefur vinna sameiginlegs starfshóps mennta- og barnamálaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis um inntak og umgjörð menntunarmála fanga og fangavarða dregist fram úr hófi. Áætlað var að hópurinn, sem skipaður var árið 2020, myndi skila skýrslu árið 2021. Í nóvember 2023 var henni ólokið. Með hliðsjón af áskorunum á sviði menntunarmála fanga og fangavarða og stefnumótunarvinnu dómsmálaráðuneytis á sviði fullnustu er skorað á mennta- og barnamálaráðuneyti að tryggja að starfshópurinn ljúki vinnu sinni eins fljótt og auðið er.
   

Margvíslegir þættir í starfsemi Fangelsismálastofnunar valda því að íslenskt fullnustukerfi er ekki rekið með þeirri skilvirkni eða árangri sem lög gera ráð fyrir. Helstu ástæður má rekja til þess að dómsmálaráðuneyti hefur ekki mótað heildarstefnu á sviði fullnustumála. Þótt ráðuneytið hafi stutt Fangelsismálastofnun í að kalla eftir auknu fjármagni hefur rekstur stofnunarinnar verið þungur undanfarin ár. Það hefur m.a. birst í undirmönnun og uppsafnaðri viðhaldsþörf fangelsa. Ástand flestra bygginga Fangelsisins Litla-Hrauni er t.d. afar bágborið. Þá hefur takmarkað framboð á afplánunarrýmum valdið því að erfiðlega hefur gengið að stytta boðunarlista. Nokkuð er um að dómar fyrnist af þeim sökum. 

Þrátt fyrir opnun nýs fangelsis á Hólmsheiði árið 2016 hefur raunfjölgun afplánunarrýma verið lítil og ekki haldist í hendur við fjölgun og almenna þyngingu fangelsisdóma. Sterkar vísbendingar eru því um að álag á fangelsiskerfi landsins muni aukast á komandi árum. Þá bíða stjórnenda miklar áskoranir í mannauðsmálum Fangelsismálastofnunar. Lakur árangur í starfsánægjukönnunum ásamt brotakenndri menntun og starfsþjálfun fangavarða hefur valdið því að um uppsafnaðan vanda er að ræða í þessu sambandi. 

Þungur rekstur og áskoranir á sviði mannauðsmála
Samkvæmt Fangelsismálastofnun hefur fjárskortur haft mikil áhrif á rekstur og árangur hennar. Afleiðingarnar hafa m.a. verið undirmönnun á flestum sviðum stofnunarinnar og minni hlutfallsleg nýting afplánunarrýma en möguleg væri, sem veldur því að illa hefur gengið að stytta boðunarlista. Loks hefur þessi staða haft þau áhrif að nauðsynlegt viðhald húsakosts fangelsa hefur setið á hakanum. 

Niðurstöður starfsánægjukannana gefa sterkar vísbendingar um að vinnustaðamenning Fangelsismálastofnunar standi höllum fæti og að bregðast þurfi við því. Framkvæmd á styttingu vinnuvikunnar var um margt ábótavant og hafði í för með sér töluverðan kostnaðarauka vegna yfirvinnu og jók álag á starfsfólk, sér í lagi fangaverði, þvert á markmið verkefnisins. Að sögn fulltrúa fangavarða hefur áhersla á aukna yfirvinnu, til að mæta styttingunni og þeim áskorunum sem starfsumhverfi fangelsa hefur í för með sér, aukið tíðni áfallastreitu innan stéttarinnar. 

Mikil uppsöfnuð endurbóta- og viðhaldsþörf fangelsa
Dómsmálaráðuneyti horfir til Fangelsisins Litla-Hrauns þegar kemur að uppbyggingu langtímaafplánunar fanga í fullnustukerfinu. Húsakostur fangelsisins er aftur á móti úr sér genginn, en byggingarsaga fangelsisins hefur aldrei einkennst af heildar- eða langtímasýn um starfsemina. Þá hefur afar mikil viðhaldsþörf safnast upp undanfarna áratugi. Starfsemin uppfyllir einungis að hluta þær nútímakröfur sem gerðar eru um öryggi og endurhæfingu í fangelsum, en sökum hönnunar og skipulags fangelsisins er ómögulegt að aðskilja fanga með fullnægjandi hætti. Þetta er ein megin ástæða þess að ofbeldis- og fíkniefnamál eru þar viðvarandi vandamál. 

Stærsta bygging Fangelsisins Litla-Hrauns (Hús 4) þjónar ekki tilgangi sínum og sterkar vísbendingar eru um að það sé ónýtt. Ástæða er til að ætla að byggingin, sem opnuð var árið 1995, sé það illa farin að það geti ógnað heilsu starfsfólks og fanga. Vinnueftirlitið hefur sent Fangelsismálastofnun erindi vegna þessa og fleiri atriða. Vísbendingar þar um sjást þegar rýnt er í veikindatíðni starfsfólks en hún er langt umfram það sem eðlilegt getur talist. Þá liggur fyrir að einnig er töluverð þörf á endurbótum og auknu viðhaldi í Fangelsinu Kvíabryggju og Sogni.

Samkvæmt úttekt og áætlunum Framkvæmdasýslunnar – Ríkiseigna var áætlaður kostnaður við nauðsynlegar lagfæringar Fangelsisins Litla-Hrauns u.þ.b. 80% af kostnaði þess að byggja nýtt fangelsi. Í september 2023 tilkynnti dómsmálaráðherra að ákveðið hafi verið að ráðast í byggingu nýs fangelsis í stað þeirrar aðstöðu sem fyrir er. Áætlað er að verkinu verði lokið eigi síðar en í árslok 2028 en áætlanagerð er á frumstigi. Þessum áformum ber að fagna en Ríkisendurskoðun brýnir fyrir fangelsismálayfirvöldum að huga að vandaðri áætlanagerð og að byggingar taki mið af langtímaþörfum fullnustukerfisins.

Allt húsnæði, annað en aðalbygging Fangelsisins Sogni og aðalskrifstofa Fangelsismálastofnunar, er undir rekstrarlegu forræði stofnunarinnar sjálfrar. Af þessu leiðir að mikill tími stjórnenda og forstöðumanna fer í rekstur og viðhald bygginga. Að mati Ríkisendurskoðunar er þetta óheppilegt fyrirkomulag og telur embættið betur fara á því að umsjón og rekstur eigna fari undir Framkvæmdasýsluna – Ríkiseignir. Slíkt sé í samræmi við almennt fyrirkomulag á rekstri húsnæðis ríkisstofnana.

Öryggismálum ábótavant
Staða öryggismála í fangelsum landsins er afar misjöfn. Auk áðurnefndra vankanta á skipulagi Fangelsisins Litla-Hrauni stuðlar fámenni fangavarða og skortur á almennum öryggisbúnaði að áhættuþáttum í þessu sambandi. Að mati Fangelsismálastofnunar er aðkallandi að bæta myndavélabúnað og þá eru tölvur, hugbúnaður og annar tæknibúnaður annað hvort kominn til ára sinna eða er ábótavant samkvæmt úttektum sem gerðar hafa verið á þessum þáttum starfseminnar. 

Ekki eru til staðar nákvæmar upplýsingar um tilvik þegar öryggi fangavarða er ógnað eða þegar önnur agabrot koma upp í fangelsum landsins. Það stafar af því að skjölun og flokkun skýrslna er áfátt og því erfitt að greina gögnin frekar með hagkvæmum og skilvirkum hætti. Að mati Ríkisendurskoðunar takmarkar þetta yfirsýn Fangelsismálastofnunar og dregur úr virkni úrbóta sem ólík öryggisfrávik kalla á. Fangelsismálastofnun er hvött til að bæta fyrirkomulag skráninga og flokkunar atvika svo að hægt sé að bregðast við öryggisfrávikum með skilvirkari og árangursríkari hætti. 

Í lögum nr. 15/2016 um fullnustu refsinga er kveðið á um að Fangelsismálastofnun skuli tryggja menntun og þjálfun fangavarða með rekstri Fangavarðaskóla ríkisins. Vegna erfiðrar rekstrarstöðu Fangelsismálastofnunar hefur starfsemi skólans ekki verið í þeirri mynd sem hún var áður. Skólinn hefur verið starfræktur með hléum frá árinu 2014 og þá í formi fjarnámskeiða. Einhugur er um að það námsform hafi ekki verið fullnægjandi hvað varðar gæði eða kröfur og ljóst að með takmarkaðri starfsemi Fangavarðaskólans fylgir Fangelsismálastofnun ekki framangreindum lögum og reglugerðum. Ríkisendurskoðun telur menntun fangavarða mikilvæga með tilliti til öryggis- og endurhæfingarsjónarmiða og beinir því til stofnunarinnar að efla á ný nám og endurmenntun fangavarða.

Stöðu kvenfanga er ábótavant
Yfir 90% fanga eru karlkyns og hefur fullnustukerfið að miklu leyti mótast út frá þeirri staðreynd. Í dag eru vistunarúrræði fyrir konur í tveimur fangelsum, Fangelsinu Hólmsheiði og Fangelsinu Sogni. Þar sem Fangelsið Hólmsheiði er hannað sem öryggisfangelsi og skammtímaúrræði er það vafasöm ráðstöfun að konur séu vistaðar þar til lengri tíma. Ríkisendurskoðun telur með öllu óverjandi að aðstöðumunur á grundvelli kyns sé jafn mikill og raun ber vitni og að ekkert sérstakt vistunarúrræði sé til staðar fyrir kvenfanga. Stofnunin beinir því til dómsmálaráðuneytis og Fangelsismálastofnunar að vinna að sérstöku úrræði fyrir konur og tryggja öryggi, aðbúnað og endurhæfingarúrræði þeirra sem afplána nú í Fangelsinu Sogni og Fangelsinu Hólmsheiði. 

Í tilkynningu dómsmálaráðuneytis í september 2023 kom m.a. fram að með stækkun Fangelsisins Sogni væri ráðuneytið að bregðast við ábendingum umboðsmanns Alþingis um stöðu kvenna í fangelsum. Ríkisendurskoðun vekur athygli á að almennt er lagt upp með fullkominn aðskilnað kynja og því telur embættið umræddar fyrirætlanir ráðuneytisins ekki koma að fullu til móts við ábendingar umboðsmanns.

Stytta þarf boðunarlista í fangelsi
Sem fyrr segir hefur framboð á afplánunarrýmum ekki haldist í hendur við þörf fyrir afplánunarrými. Afbrotum hefur fjölgað og fangelsisdómar almennt þyngst, m.a. vegna fólksfjölgunar og aukinnar skipulagðrar glæpastarfsemi. Þetta hefur leitt til lengingar boðunarlista og skapað aukinn þrýsting á fullnustukerfi landsins. Dæmi eru um að dómar hafi fyrnst af þessum sökum. 

Árið 2020 skilaði starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytis sjö tillögum til ráðherra er lutu að styttingu boðunarlista. Að sögn ráðuneytisins hefur verið brugðist við flestum þeirra en aðrar eru enn í skoðun. Ríkisendurskoðun telur brýnt að stjórnvöld rýni vel í þessa þróun og bregðist við með langtímalausn í huga. Í þessu tilliti er brýnt að tryggja nægt framboð afplánunarrýma í fangelsum ásamt því að efla önnur fullnustuúrræði eftir því sem kostur er, t.a.m. rafrænt eftirlit og samfélagsþjónustu. 

Vinna þarf að endurhæfingarmarkmiðum með markvissari hætti
Endurhæfingarmarkmið í fullnustukerfinu miða að því að fækka endurkomum í fangelsi. Mikilvægur hluti endurhæfingar er að viðhalda almennri virkni fanga meðan á afplánun stendur. Slík virkni byggir fyrst og fremst á möguleikum til náms og vinnu. Þótt boðið sé upp á hvoru tveggja í fangelsum landsins gætir nokkurs aðstöðumunar milli fangelsa. Í Fangelsinu Kvíabryggju og Fangelsinu Hólmsheiði er t.d. einungis boðið upp á fjarnám sem hentar föngum misvel vegna mismikillar þarfar á stuðningi í námi. 

Framboð starfa er jafnframt misjafnt og þá ber helst að nefna almennt aðstöðuleysi í Fangelsinu Hólmsheiði. Eins og fram hefur komið eru þar fangar í langtímaafplánun, sér í lagi konur, en mæta þarf betur þörfum þeirra í þessu tilliti. Loks hafa komið fram sjónarmið um að skilgreina launuð störf í fangelsum með sérstökum hætti svo samkeppnissjónarmið hamli ekki framboði starfa enda markmið þeirra samfélagsleg. Ríkisendurskoðun telur ástæðu fyrir stjórnvöld að kanna kosti og galla þess.

Heilbrigðis- og meðferðarþarfir fanga eru miklar og margbrotnar en ýmsir vankantar eru á veitingu heilbrigðisþjónustu fyrir fanga. Þótt lög kveði skýrt á um slíkt hefur heilbrigðisyfirvöldum, í samstarfi við Fangelsismálastofnun, reynst torvelt að sinna henni með skilvirkum og árangursríkum hætti. Sér í lagi hefur þess orðið vart við veitingu þjónustu á bráðageðdeild Landspítala. Helstu ástæður eru skortur á heilbrigðisstarfsfólki og ónóg samskipti milli aðila, en aðstöðuleysi í Fangelsinu Litla-Hrauni er sömuleiðis takmarkandi þáttur. Þrátt fyrir stofnun geðheilbrigðisteymis fanga árið 2019 háir mannekla starfseminni. Þá þarf að skýra betur verkaskiptingu milli þess teymis og meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar. Unnið er að úrbótum á þessu.
 

Lykiltölur

Heildarrefsitími í árum 2000–2022
Hlutfallsleg nýting afplánunarrýma 2018–2022
Menntun fangavarða
Fjöldi dómþola sem ljúka afplánun eftir kyni 2018–2022
Boðunarlistar eftir stöðu dómþola 2020–2023
Fjöldi dómþola á boðunarlista 2018-2023