Fréttir og tilkynningar

18.12.2015

Starfsáætlun stjórnsýslusviðs Ríkisendurskoðunar árið 2016

Á tímabilinu 2016‒18 munu úttektir stjórnsýslusviðs Ríkisendurskoðunar aðallega beinast að málaflokkum sem heyra undir fjögur stærstu ráðuneytin. Meðal fyrirhugaðra verkefna á...

17.12.2015

Samningamál ráðuneytanna hafa færst í betra horf

Komið hefur verið til móts við langflestar ábendingar Ríkisendurskoðunar um skuldbindandi samninga ráðuneyta og stofnana.

Á árunum 2011–12 gaf Ríkisendurskoðun út samtals átta skýrslur...

15.12.2015

Ítrekar ekki ábendingar um innheimtu sekta að svo stöddu

Ríkisendurskoðun telur að í frumvarpi innanríkisráðherra til nýrra laga um fullnustu refsinga sé að hluta til komið til móts við ábendingar stofnunarinnar um innheimtu sekta og sakarkostnaðar. Stofnunin...

24.11.2015

Veruleg áhætta vegna ábyrgða á lánum Farice

Fjárhagsstaða Farice ehf. hefur batnað á undanförnum árum. Engu að síður telur Ríkisendurskoðun að áhætta ríkissjóðs vegna ábyrgða á lánum félagsins sé...

11.11.2015

Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2014

 

Í nýrri skýrslu gerir Ríkisendurskoðun grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar ríkisreiknings og ársreikninga ríkisaðila fyrir árið 2014. Jafnframt bendir stofnunin á nokkur atriði...

06.11.2015

Eftirfylgni með skýrslu um Ábyrgðasjóð launa

Ríkisendurskoðun telur að komið hafi verið til móts við ábendingar hennar frá árinu 2012 um rekstur og fjárhagsstöðu Ábyrgðarsjóðs launa.

Hlutverk Ábyrgðasjóðs...

23.10.2015

Taka þarf skuldamál ríkisstofnana föstum tökum

Skuldir ríkisstofnana hafa vaxið verulega undanfarin ár. Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að bregðast við þessum vanda.

Árið 2012 birti Ríkisendurskoðun skýrslu um eftirlit ráðuneyta...

22.10.2015

Varhugavert að lögum um ríkisábyrgðir sé vikið til hliðar

Ríkisendurskoðun varar við því að ákvæðum laga um ríkisábyrgðir sé vikið til hliðar þegar slíkar ábyrgðir eru veittar eða þegar ríkissjóður veitir endurlán,...

21.10.2015

Fjárhagsvandi Landbúnaðarháskóla Íslands enn óleystur

Uppsafnaður rekstrarhalli Landbúnaðarháskóla Íslands jókst um 37% milli áranna 2011 og 2014. Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að tryggja að rekstur skólans rúmist innan fjárheimilda....

30.09.2015

Stjórnvöld móti heildstæða stefnu í orkumálum

Ríkisendurskoðun telur að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið þurfi að móta heildstæða stefnu í orkumálum. Þannig verði stuðlað að því að ástand, uppbygging...

07.09.2015

Ábendingar um dvalarheimili aldraðra ekki ítrekaðar

Árið 2012 hvatti Ríkisendurskoðun velferðarráðuneytið til að móta skýra stefnu um framtíð dvalarheimila aldraðra. Eins var hvatt til að fjárveitingar ríkisins til slíkra heimila miðuðust...

26.06.2015

Ítrekar ekki ábendingar vegna kaupa og innleiðingar á fjárhagsupplýsingakerfi ríkisins

Ríkisendurskoðun telur ekki ástæðu til að ítreka ábendingar sínar frá árinu 2012 um kaup og innleiðingu á fjárhagsupplýsingakerfi fyrir ríkið (Orra).Árið 2012 birti Ríkisendurskoðun...

25.06.2015

Viðurlögum verði beitt gagnvart forstöðumönnum stofnana sem fara fram úr fjárheimildum

Ríkisendurskoðun hvetur ráðuneytin til að bregðast við með fullnægjandi hætti þegar sýnt þykir að stofnanir nái ekki að halda rekstri sínum innan fjárheimilda. Beita eigi viðurlögum...

23.06.2015

Mótuð verði stefna um málefni fólks með skerta starfsgetu

Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að móta heildstæða stefnu vegna einstaklinga með skerta starfsgetu. Þar komi m.a. fram skýr markmið, aðgerðaáætlun og mælikvarðar á...

16.06.2015

Stjórnvöld endurmeti ákvörðun um breytta stjórnsýslu safnamála

Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að endurmeta ákvörðun sína um að færa hluta safnamála frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til forsætisráðuneytis.Árið 2012...

15.06.2015

Tryggja þarf að erlend verkefni Landhelgisgæslunnar bitni ekki á innlendri starfsemi hennar

Ríkisendurskoðun hvetur innanríkisráðueytið til að hafa eftirlit með því að verkefni Landhelgisgæslunnar erlendis komi ekki niður á getu hennar til að sinna lögbundnum skyldum sínum hér...

08.06.2015

Tekið verði á rekstrarvanda HSA

Tryggja þarf að rekstur Heilbrigðisstofnunar Austurlands sé innan fjárheimilda. Þá er mikilvægt að greiða niður uppsafnaðan rekstrarhalla stofnunarinnar sem nam um 278 milljónum króna um síðustu...

29.05.2015

Bæta þarf utanumhald um rannsóknarframlög til háskóla

Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að rannsóknarframlög til háskóla verði betur skilgreind í fjárlögum. Skólarnir þurfi að halda sérstaklega utan um hvernig féð er nýtt.Í...

27.05.2015

Finna þarf varanlega lausn á rekstrarvanda Lyfjastofnunar

Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að beita sér fyrir því að rekstrarvandi Lyfjastofnunar verði leystur og að komið verði til móts við stofnunina vegna kostnaðar sem hún ber...

22.05.2015

Tryggja þarf þjónustu við börn sem glíma við alvarlegan og fjölþættan vanda

Ríkisendurskoðun telur að velferðarráðuneytið þurfi að efla forystu- og yfirstjórnarhlutverk sitt á sviði barnaverndarmála. Einnig verði að tryggja að tilteknir hópar barna, sem glíma við...

18.05.2015

Ákveða þarf framtíð Náttúruminjasafns Íslands

Ríkisendurskoðun telur að marka þurfi Náttúruminjasafni Íslands framtíðarstefnu sem bæði stjórnvöld og Alþingi styðji. Að öðrum kosti hljóti að koma til álita að...

12.05.2015

Bæta þarf upplýsingamiðlun um starfsemi hjúkrunarheimila

Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að bæta miðlun upplýsinga um rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila. Árið 2012 birti Ríkisendurskoðun skýrslu um rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila...

30.04.2015

Gerir ekki athugasemd við stjórnsýslu tveggja nefnda atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis

Ríkisendurskoðun gerir ekki athugasemd við stjórnsýslu verðlagsnefndar búvara og ráðgjafarnefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara. Að mati stofnunarinnar hafa nefndirnar unnið í samræmi...

21.04.2015

Utanríkisráðuneyti taki afstöðu til tillagna um útflutningsaðstoð

Starfshópur á vegum utanríkisráðherra hefur skilað tillögum um stefnumörkun og skipulag útflutningsaðstoðar. Ríkisendurskoðun hvetur ráðuneytið til að taka sem fyrst afstöðu til þeirra.Árið...

17.04.2015

Skýrsla um starfsemi Ríkisendurskoðunar árið 2014

Í skýrslunni er m.a. fjallað um rekstur Ríkisendurskoðunar á síðasta ári, mannauðsmál og verkefni sem unnið var að. Í formála ræðir ríkisendurskoðandi m.a. fyrirhugaðar breytingar...

10.04.2015

Ríkisendurskoðun ítrekar ábendingu um að bílanefnd verði lögð niður

Árið 2012 lagði Ríkisendurskoðun til að bílanefnd ríkisins yrði lögð niður. Nú þremur árum síðar ítrekar stofnunin þessa ábendingu.Bílanefnd ríkisins hefur...

31.03.2015

Ráðuneytið vandi betur til samninga um styrki og innkaup

Undanfarin 16 ár hefur einkahlutafélagið Rannsóknir og greining fengið samtals 158 milljónir króna greiddar úr ríkissjóði fyrir margvíslegar æskulýðsrannsóknir. Ríkisendurskoðun...

30.03.2015

Bent á leiðir til að bæta rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands

Starfs­mönn­um sendiskrifstofa Íslands erlendis fækkaði um 25 milli áranna 2007 og 2014 og raunkostnaður starfseminnar dróst saman. Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að setja sér viðmið um...

17.03.2015

Innanríkisráðuneytið styðji betur við starfsemi Ríkissaksóknara

Álag á embætti ríkissaksóknara hefur aukist verulega á undanförnum árum. Fjárveitingar hafa ekki aukist í takt við aukinn málafjölda hjá embættinu. Ríkisendurskoðun hvetur innanríkisráðuneytið...

16.03.2015

Hraða þarf endurskoðun laga um málefni útlendinga

Ríkisendurskoðun hvetur innanríkisráðuneytið til að ljúka sem fyrst heildarendurskoðun laga um málefni útlendinga. Kannað verði hvort rétt sé að færa málaflokkinn undir eitt ráðuneyti...

04.03.2015

Hafa komið til móts við ábendingar um frumgreinakennslu

Árið 2012 beindi Ríkisendurskoðun tveimur ábendingum til menntayfirvalda vegna frumgreinakennslu íslenskra skóla. Yfirvöld hafa nú komið til móts við þær.Árið 2012 birti Ríkisendurskoðun...

18.02.2015

Fóðursjóður lagður niður í kjölfar ábendingar Ríkisendurskoðunar

Árið 2012 benti Ríkisendurskoðun á að svonefndur Fóðursjóður væri dæmi um ógagnsæja og óþarfa stjórnsýslu. Leggja ætti sjóðinn niður. Það var gert...

21.01.2015

Bæta þarf skráningu og utanumhald samninga

Ríkisendurskoðun telur að bæta þurfi skráningu og utanumhald samninga sem ráðuneyti og stofnanir gera við aðila utan ríkisins. Yfirlit um slíka samninga sem birt er í fjárlagafrumvarpi ár hvert...

17.12.2014

Áætlun um stjórnsýsluúttektir ársins 2015

Á tímabilinu 2013‒15 beinast stjórnsýsluúttektir Ríkisendurskoðunar aðallega að málaflokkum sem heyra undir fjögur stærstu ráðuneytin. Meðal fyrirhugaðra verkefna á næsta ári...

12.12.2014

Ráðuneytið móti heildstæða stefnu í mannauðsmálum

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneytið til að móta skýra og heildstæða stefnu í mannauðsmálum ríkisins, meta stöðu þessara mála reglulega og efla Kjara-...

05.12.2014

Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2013

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um framkvæmd og niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2013. Bent er á nokkur atriði sem betur mega fara í bókhaldi,...

05.12.2014

Efla þarf kynningu á „Siðareglum fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands“ og fylgja þeim vel eftir

Ríkisendurskoðun hvetur forsætisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti til að tryggja starfsfólki ráðuneyta reglubundna fræðslu um „Siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs...

04.12.2014

Ákvæði um áminningarskyldu verði endurskoðuð

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneytið til að beita sér fyrir því að ákvæði starfsmannalaga um áminningarskyldu verði endurskoðuð. Þá er ráðuneytið...

25.11.2014

Bæta þarf umsýslu og framkvæmd alþjóðlegra samninga um varnir gegn mengun sjávar frá skipum

Stjórnvöld þurfa að tryggja betur en nú að breytingar á alþjóðlegum samningum um verndun hafs gegn mengun frá skipum skili sér inn í íslenskan rétt. Þá þurfa stjórnvöld...

21.11.2014

Leiðréttingar og athugasemdir vegna minnisblaðs

Að beiðni fjárlaganefndar Alþingis tók Ríkisendurskoðun nýlega saman minnisblað um fjárhagsstöðu Ríkisútvarpsins (RÚV) og fleiri aðila. Upplýsingar sem þar koma fram og varða...

03.11.2014

Gera þarf þjónustusamninga við öll hjúkrunarheimili

Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að gera þjónustusamninga við öll hjúkrunarheimili þar sem verð þjónustunnar verði skilgreint og skýrar kröfur gerðar um magn hennar og gæði....

21.10.2014

Brýnt að taka á erfiðri fjárhagsstöðu Hólaskóla

Háskólinn á Hólum glímir við mikinn uppsafnaðan halla og skuldir. Að mati Ríkisendurskoðunar er staðan mikið áhyggjuefni. Yfirvöld menntamála og forráðamenn skólans þurfa að...

09.10.2014

Útdrættir úr ársreikningum stjórnmálasamtaka 2013

Í samræmi við ákvæði 9. gr. laga nr. 162/2006 hefur Ríkisendurskoðun nú birt útdrætti úr ársreikningum stjórnmálasamtaka fyrir árið 2013. Alls hafa níu slík samtök...

26.09.2014

Tekin verði skýr afstaða til ábendinga Ríkisendurskoðunar í nýjum lögum um LÍN

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki ábendingar sínar frá árinu 2011 um málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Ástæðan er m.a. sú að unnið er að endurskoðun laga um...

24.09.2014

Ekki þörf á að ítreka ábendingar um innra eftirlit hjá aðalskrifstofum ráðuneytanna

Ríkisendurskoðun telur ekki þörf á að ítreka ábendingar sínar frá árinu 2011 um innra eftirlit hjá aðalskrifstofum ráðuneytanna. Stofnunin væntir þess þó að fjármála-...

22.09.2014

Unnið að viðbrögðum við ábendingum um þjónustu við fatlaða

Stjórnvöld vinna að því að bregðast við ábendingum Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010 um þjónustu við fatlað fólk. Að mati stofnunarinnar er þessi vinna í ásættanlegum...

18.09.2014

Ekki talin ástæða til að ítreka ábendingar um þjónustusamninga Barnaverndarstofu

Ríkisendurskoðun telur ekki þörf á að ítreka ábendingar sínar frá 2011 um þjónustusamninga Barnaverndarstofu um rekstur meðferðarheimila fyrir börn og unglinga. Stofnunin hvetur Barnaverndarstofu...

17.09.2014

Innheimtumenn ríkissjóðs fái auknar lagaheimildir

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneytið til að beita sér fyrir því að innheimtumenn ríkissjóðs fái auknar lagaheimildir til að afla upplýsinga um fjárhags-...

03.09.2014

Ítrekar ábendingar til velferðarráðuneytis vegna vinnumarkaðsmála

Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að endurskoða stofnanaskipan á sviði vinnumarkaðsmála, t.a.m. með sameiningum stofnana. Þá telur Ríkisendurskoðun að meta þurfi ávinning...

25.06.2014

Forsætisráðuneytið setji sér skýrar verklagsreglur um styrkveitingar

Ríkisendurskoðun gagnrýnir hvernig forsætisráðuneytið stóð að úthlutun styrkja til atvinnuskapandi minjaverndarverkefna í árslok 2013. Einnig gagnrýnir stofnunin hvernig staðið var að úthlutun...

20.06.2014

Rætt um nýsköpun á þingi Evrópusamtaka ríkisendurskoðana

Á annað hundrað fulltrúar frá ríkisendurskoðunum Evrópulanda sóttu aðalþing Evrópusamtaka ríkisendurskoðana (EUROSAI) sem haldið var í Haag í Hollandi dagana 16.–19. júní...

20.06.2014

Skýra þarf verksvið Framkvæmdasýslu ríkisins og bæta verkferla

Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld þurfi að skilgreina verksvið Framkvæmdasýslu ríkisins í lögum betur en nú er gert. Æskilegt sé að þetta verði gert í tengslum við...

03.06.2014

Mennta- og menningarmálaráðuneytið bregðist við ábendingum um framhaldsfræðslu

Ríkisendurskoðun hvetur mennta- og menningarmálaráðuneytið til að bregðast við ábendingum Capacent um úrbætur í fræðslumálum fólks sem hefur stutta formlega skólagöngu að...

02.06.2014

Fjárveiting til Raunvísindastofnunar verði færð undir HÍ og stjórnskipulag hennar einfaldað

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneyti til að færa fjárveitingu til Raunvísindastofnunar undir Háskóla Íslands, þótt hún verði hugsanlega áfram eyrnamerkt...

28.05.2014

Bæta þarf vinnuferla og bókanir vegna innkaupa ríkisstofnana

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneytið til að bæta vinnuferla og bókanir vegna innkaupa ríkisstofnana þannig að marktækar upplýsingar fáist um innkaup þeirra samkvæmt...

26.05.2014

Mikilvægt að ganga frá samningsmálum Heimilislæknastöðvarinnar ehf.

Ríkisendurskoðun hvetur heilbrigðisyfirvöld og Heimilislæknastöðina ehf. til að ljúka uppgjöri á fjárskuldbindingum félagsins vegna þjónustusamnings þess við ríkið. Jafnframt þurfa...

12.05.2014

Tvær ábendingar um lyfjamál frá 2011 ítrekaðar

Velferðarráðuneytið þarf að leita leiða til að bæta aðgang Íslendinga að stærri lyfjamörkuðum til að draga úr lyfjakostnaði ríkisins. Þá þarf ráðuneytið...

15.04.2014

Ekki þörf á að ítreka ábendingar vegna Sjúkrahússins á Akureyri

Ríkisendurskoðun telur ekki þörf á að ítreka ábendingar sínar frá árinu 2011 um skipulag, stefnumótun og stjórnun Sjúkarhússins á Akureyri.Árið 2011 birti Ríkisendurskoðun...

11.04.2014

Velferðarráðuneytið láti rannsaka tannheilsu barna

Árið 2011 ákváðu stjórnvöld að bjóða börnum frá efnaminni heimilum landsins tímabundið upp á ókeypis tannlæknisþjónustu. Forráðamenn barnanna þurftu að...

10.04.2014

Ganga þarf frá málefnum Lækningaminjasafns Íslands

Í árslok 2012 ákvað Seltjarnarnesbær að hætta rekstri Lækningaminjasafns Íslands og afhenda Þjóðminjasafni Íslands safnmunina. Ástæðan var sú að ekki náðist samkomulag...

08.04.2014

Skýrsla um starfsemi Ríkisendurskoðunar árið 2013

Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2013 er gerð grein fyrir starfsemi stofnunarinnar á síðasta ári, m.a. stefnu og markmiðum, tekjum og gjöldum, mannauði, verkefnum sem lokið var á...

31.03.2014

Ferli úttektar á Þjóðleikhúsinu lokið

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki ábendingar sínar um starfsemi Þjóðleikhússins sem fram komu í stjórnýsluúttekt árið 2008 og ítrekaðar voru árið 2011. Þar með...

28.03.2014

Ekki þörf á að ítreka ábendingar um útvistun verkefna til Bændasamtakanna

Ríkisendurskoðun telur ekki ástæðu til að ítreka ábendingar sínar til stjórnvalda um útvistun verkefna til Bændasamtaka Íslands sem settar voru fram í skýrslu stofnunarinnar árið...

20.03.2014

Ferli úttektar á samgönguframkvæmdum lokið

Ríkisendurskoðun hefur lokið ferli úttektar á samgönguframkvæmdum sem hófst fyrir sex árum. Árið 2008 gerði Ríkisendurskoðun stjórnsýsluúttekt sem m.a. laut að samgönguframkvæmdum...

19.03.2014

Ítrekar ábendingu frá 2011 til umhverfis- og auðlindaráðuneytis

Ríkisendurskoðun ítrekar aðra af tveimur ábendingum sínum til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem settar voru fram í skýrslu um sorpbrennslustöðvar árið 2011. Ráðuneytið þarf...

18.03.2014

Ekki ástæða til að ítreka ábendingar vegna Rannsóknasjóðs

Ríkisendurskoðun ítrekar ekki ábendingar sínar til Rannsóknamiðstöðvar Íslands (Rannís) um það verklag sem viðhaft er við úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði.Í...

17.03.2014

Ljúka þarf endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Ríkisendurskoðun hvetur innanríkisráðuneytið til að ljúka sem fyrst endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er ætlað að jafna...

27.02.2014

Markvisst verði unnið að lagafrumvarpi um Umhverfisstofnun

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið vinnur að endurskoðun laga um Umhverfisstofnun. Ríkisendurskoðun hvetur ráðuneytið til að stuðla að því að hægt verði að leggja fram lagafrumvarp næsta...

25.02.2014

Taka þarf á rekstrarvanda framhaldsskólanna

Rekstrarstaða framhaldsskóla hefur almennt versnað síðustu ár og eru margir þeirra komnir með uppsafnaðan halla. Ríkisendurskoðun hvetur mennta- og menningarmálaráðuneytið til að taka á þessum...

17.01.2014

Komin vel á veg með að innleiða alþjóðlega staðla

Teymi sérfræðinga frá þremur löndum telur að Ríkisendurskoðun sé að vinna gott starf á sviði fjárhagsendurskoðunar og sé komin vel á veg með að innleiða alþjóðlega...

08.01.2014

Skýra þarf hlutverk og verkefni Ferðamálastofu

Ríkisendurskoðun telur að afmarka þurfi verkefni og ábyrgð stofnana sem sinna ferðamálum betur en nú. Kanna eigi möguleika á því að færa markaðsmál ferðaþjónustunnar alfarið...

20.12.2013

Greiðsluhallinn tæpir 30 milljarðar á fyrstu níu mánuðum ársins

Innheimtar tekjur ríkissjóðs voru 29,6 milljörðum króna lægri en greidd gjöld á fyrstu níu mánuðum þessa árs. Ríkisendurskoðun bendir á að ráðuneytin þurfi að...

18.12.2013

Línur lagðar um stjórnsýsluúttektir ársins 2014

Á tímabilinu 2013‒15 beinast stjórnsýsluúttektir Ríkisendurskoðunar aðallega að málaflokkum sem heyra undir fjögur stærstu ráðuneytin. Meðal fyrirhugaðra verkefna á næsta ári...

17.12.2013

Keilir þarf að treysta starfsemi sína

Ríkisendurskoðun ítrekar hluta ábendinga sinna frá árinu 2010 um rekstur Keilis ehf., nýtingu ríkisframlaga til skólahalds félagsins og eftirlit stjórnvalda með starfseminni. Að mati stofnunarinnar þarf...

03.12.2013

Ábendingar vegna Vinnueftirlitsins ítrekaðar öðru sinni

Ríkisendurskoðun ítrekar í annað sinn þrjár ábendingar sínar frá árinu 2007 til velferðarráðuneytisins vegna Vinnueftirlits ríkisins. Gera þarf nýjan árangursstjórnunarsamning...

29.11.2013

Athugasemd frá Ríkisendurskoðun: Rangfærslur leiðréttar

Í grein Gísla Páls Pálssonar, formanns Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, „Tugmilljarðar greiddir úr ríkissjóði en engir samningar“, sem birtist í Morgunblaðinu í...

19.11.2013

Nauðsynlegt en þó ekki nægilegt skilyrði

Vandaður undirbúningur eykur líkur á því að sameining ríkisstofnana heppnist vel en tryggir það ekki. Slíkur undirbúningur er nauðsynlegt en þó ekki nægilegt skilyrði árangursríkrar...

13.11.2013

Matvælastofnun vinni áfram að umbótum í starfsemi sinni

Ríkisendurskoðun hvetur Matvælastofnun til að vinna áfram að umbótum í starfsemi sinni, ljúka við að koma á skýru verklagi við eftirlit, stjórnsýslu og þjónustu og starfa betur...

11.11.2013

Athugasemd vegna greinar „áhugamanna um velferð Skálholtsstaðar“

Vegna greinar hóps sem kallar sig „áhugamenn um velferð Skálholtsstaðar“ í Morgunblaðinu 9. nóvember sl., vill Ríkisendurskoðun koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri. Í greininni er...

04.11.2013

Hafa ekki brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum um innkaupamál

Ráðuneytin hafa ekki brugðist með fullnægjandi hætti við átta ábendingum Ríkisendurskoðunar frá 2010 um innkaupamál. Þær eru því ítrekaðar í nýrri eftirfylgniskýrslu...

01.11.2013

Afkoma ríkissjóðs á fyrri helmingi ársins betri en áætlað var

Greiðsluhalli ríkissjóðs nam 16,7 milljörðum króna á fyrri helmingi þessa árs og var nokkru minni en búist var við. Þrátt fyrir það voru gjöld fjölmargra fjárlagaliða umfram...

25.10.2013

Gengið verði frá langtímasamningum við SÁÁ

Þjónustusamningar ríkisins við Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið (SÁÁ) gilda aðeins í einn mánuð í senn. Ríkisendurskoðun telur brýnt að gerðir verði...

24.10.2013

Útgjöld vegna kosninga verði sérgreind í ársreikningum flokkanna

Ríkisendurskoðun hefur sent dreifibréf til allra stjórnmálaflokka sem buðu fram í alþingiskosningum sl. vor þar sem vakin er athygli á nýjum leiðbeiningum stofnunarinnar um reikningshald stjórnmálasamtaka....

23.10.2013

Fækka ber stjórnsýslustigum við meðferð tjónamála vegna náttúruhamfara

Ríkisendurskoðun telur að fella eigi út eitt stjórnsýslustig af þremur við meðferð tjónamála vegna náttúruhamfara. Meðferð slíkra mála hjá Viðlagatryggingu Íslands,...

22.10.2013

Ferli úttektar á háskólakennslu endanlega lokið

Ríkisendurskoðun hefur lokið endanlega ferli úttektar á kostnaði, skilvirkni og gæðum háskólakennslu sem hófst fyrir sjö árum. Stofnunin telur að yfirvöld menntamála og þeir háskólar...

15.10.2013

Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2012

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um framkvæmd og niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2012. Bent er á nokkur atriði sem betur mega fara í bókhaldi,...

08.10.2013

Fjórar ábendingar frá 2010 ítrekaðar

Ríkisendurskoðun ítrekar fjórar ábendingar sínar frá árinu 2010 um stuðning við atvinnu- og byggðaþróun.Árið 2010 gerði Ríkisendurskoðun úttekt á stuðningi stjórnvalda...

11.09.2013

Þjóðskrá Íslands sýni aðgæslu í rekstri

Þau fjárhagslegu markmið sem sett voru við myndun Þjóðskrár Íslands árið 2010 hafa ekki náðst. Ríkisendurskoðun hvetur innanríkisráðuneytið til að efla eftirlit sitt með...

06.09.2013

Þriggja ára ábendingar um fangelsismál ítrekaðar

Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að bregðast við fjórum ábendingum sínum frá árinu 2010 um fangelsismál. Óskilorðsbundnir dómar sem biðu þess að verða fullnustaðir...

02.09.2013

Vanda þarf betur til útboða vegna sjúkraflugs

Ríkisendurskoðun telur að velferðarráðuneytið þurfi að vanda betur til útboða á sjúkraflugi. Skilmálar vegna útboðs á sjúkraflugi árið 2012 tóku mið af faglegum...

20.08.2013

Ekki ráðist í úttekt á Vatnajökulsþjóðgarði að sinni

Ríkisendurskoðun hefur lokið forkönnun vegna hugsanlegrar úttektar á starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs. Niðurstaðan er sú að ekki verði ráðist í úttekt að sinni. Í nýrri...

19.08.2013

Mikilvægt að nýta reiknilíkan heilbrigðisstofnana betur

Velferðarráðuneytið þarf að tryggja betur en gert hefur verið að útreikningar reiknilíkans sem notað er til að áætla fjárþörf heilbrigðisstofnana byggi ávallt á réttum...

13.06.2013

Hafa brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum um innkaupamál

Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Ríkiskaup hafa brugðist með fullnægjandi hætti við þremur ábendingum Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010 um innkaupamál.Árið...

11.06.2013

Hafa brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum um varnir gegn fíkniefnasmygli

Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld hafi brugðist með fullnægjandi hætti við fjórum ábendingum um leiðir til að sporna við fíkniefnasmygli. Ábendingarnar voru upphaflega settar fram í...

30.05.2013

Gera þarf þjónustusamninga við öll öldrunarheimili

Stjórnvöld hafa aðeins gert formlega þjónustusamninga við 11% öldrunarheimila sem fá fjárframlög úr ríkissjóði. Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið til að bæta...

27.05.2013

Leysa þarf ágreining um verkefni fyrrum Varnarmálastofnunar

Ríkisendurskoðun hvetur forsætisráðuneytið til að beita sér fyrir lausn á ágreiningi milli utanríkisráðuneytis og innanríkisráðuneytis um stjórnsýslulegt forræði á...

10.05.2013

Frestar mati á framfylgd ábendingar um tvö ár

Ríkisendurskoðun hefur ákveðið að fresta um tvö ár mati á framfylgd ábendingar sinnar frá árinu 2010 um innkaupamál skrifstofu Alþingis.Haustið 2010 benti Ríkisendurskoðun skrifstofu Alþingis...

06.05.2013

Hefur brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum Ríkisendurskoðunar

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010 um framkvæmd búvörusamninga.Árið 2010 beindi Ríkisendurskoðun...

26.04.2013

Stofnanir fyrir fólk með skerta færni fari undir sama þak

Ríkisendurskoðun hvetur stjórnvöld til að kanna mögulegan ávinning þess að flytja undir sama þak nokkrar stofnanir sem sinna þjónustu við fólk með skerta færni.Nokkrar ríkisstofnanir sinna...

24.04.2013

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2012

Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2012 er gerð grein fyrir starfsemi stofnunarinnar á síðasta ári, þ.m.t. tekjum og gjöldum, mannauði, verkefnum sem lokið var og árangursmælingum....

19.04.2013

Athugasemdir gerðar við háar launagreiðslur til yfirmanns hjá Þjóðskrá

Þjóðskrá Íslands (áður Fasteignaskrá Íslands) hefur með formlegum hætti brugðist við ábendingum Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010. Ábendingarnar vörðuðu verktakagreiðslur...

11.04.2013

Vel var staðið að uppfærslunni á Orra árið 2010

Vel var staðið að uppfærslu á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra) árið 2010. Hún gekk þó ekki alveg áfallalaust fyrir sig. Ríkisendurskoðun hvetur Fjársýslu ríkisins...

09.04.2013

Eftirfylgni með ábendingum um kaup Fasteigna ríkissjóðs á málningarvinnu

Fasteignir ríkissjóðs hafa brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingu Ríkisendurskoðunar frá 2010 um að gera þyrfti verðsamanburð við kaup á málningarvinnu á Norðausturlandi....

26.03.2013

Stjórnvöld meti hvort enn sé þörf fyrir SRA

Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld eigi að meta hvort enn sé þörf fyrir Skrifstofu rannsóknastofnana atvinnuveganna (SRA) og mögulegan ávinning af því að flytja verkefni hennar annað. Skrifstofa...

20.03.2013

Framlög til æskulýðsmála

Ríkisendurskoðun hefur birt úttekt á framlögum ríkisins til æskulýðsmála sem unnin var að beiðni forsætisnefndar Alþingis. Í henni kemur fram að ríkið hafi um langt árabil...

14.03.2013

Árangur viðamikilla sértækra aðgerða verði ávallt metinn formlega og heildstætt

Mótvægisaðgerðir stjórnvalda vegna samdráttar þorskveiðiheimilda árið 2007 gengu almennt eftir eins og ráðgert var. Fjárveitingar vegna þeirra hafa að mestu verið fullnýttar. Ríkisendurskoðun...

11.03.2013

Háskóli Íslands brugðist við ábendingum um verktöku akademískra starfsmanna

Ríkisendurkoðun telur að Háskóli Íslands hafi brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum stofnunarinnar frá 2010 um verktöku fastráðinna akademískra starfsmanna.Í byrjun árs...

04.03.2013

Hafa brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum Ríkisendurskoðunar

Þrír opinberir atvinnuþróunarsjóðir hafa brugðist með fullnægjandi hætti við ábendingum sem Ríkisendurskoðun beindi til þeirra árið 2010.

Seint á árinu 2010 beindi...

15.02.2013

Efla þarf eftirlit með bótagreiðslum Tryggingastofnunar

Ætla má að bótasvik í almannatryggingakerfinu hafi numið allt að 3,4 milljörðum króna árið 2011. Ríkisendurskoðun telur að efla þurfi eftirlit á þessu sviði, m.a. með því...

16.01.2013

Ríkisendurskoðandi ritar forystugrein í tímarit Alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana

Sveinn Arason ríkisendurskoðandi fjallar um áhrif bankahrunsins haustið 2008 á rekstur ríkisins og breyttar áherslur Ríkisendurskoðunar í kjölfar þess í forystugrein í nýjasta hefti tímarits...

19.12.2012

Áætlun um stjórnsýsluúttektir 2013–2015

Ríkisendurskoðun mun á næstu árum vinna fjölbreyttar stjórnsýsluúttektir og birta niðurstöður þeirra í áreiðanlegum, hlutlægum og aðgengilegum skýrslum. Á árinu...

18.12.2012

Marka þarf stefnu um málefni einstaklinga með skerta starfsgetu

Einstaklingsmiðuð starfsendurhæfing getur skilað þeim einstaklingum sem í hlut eiga, ríkissjóði og lífeyrissjóðum umtalsverðum fjárhagslegum ávinningi. Ríkisendurskoðun telur mikilvægt...

17.12.2012

Vinnubrögðin í samræmi við alþjóðlega viðurkennda staðla

Teymi sérfræðinga frá þremur löndum telur að vinnubrögð Ríkisendurskoðunar við stjórnsýsluendurskoðun séu í samræmi við alþjóðlega viðurkennda staðla. Afköst...

27.11.2012

Móta þarf skýra stefnu um framtíð dvalarheimila fyrir aldraða

Rýmum á dvalarheimilum fyrir aldraða hefur fækkað um helming á síðustu sex árum. Þetta er í samræmi við markmið stjórnvalda um að aldraðir eigi að geta búið heima sem lengst...

22.11.2012

Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2011

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um framkvæmd og niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2011. Bent er á nokkur atriði sem betur mega fara í bókhaldi,...

19.11.2012

Samningur við Farice um óljós fjárframlög

Á árunum 2002‒11 veitti ríkissjóður Farice ehf., sem á og rekur sæstrengi milli Íslands og Evrópu, og forverum þess félags alls 4,2 milljarða króna framlög með ýmsum hætti....

13.11.2012

Bílanefnd ríkisins verði lögð niður

Ríkisendurskoðun telur að bílanefnd ríkisins, sem hefur eftirlit með bifreiða- og akstursmálum stofnana, sé óþörf. Leggja beri nefndina niður. Kaup stofnana á bifreiðum eigi að vera samkvæmt...

09.11.2012

Athugasemd vegna umfjöllunar um aðkomu Ríkisendurskoðunar að málefnum Eirar

Vegna opinberrar umfjöllunar um aðkomu Ríkisendurskoðunar að málefnum hjúkrunarheimilisins Eirar vill stofnunin koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.Starfsemi Ríkisendurskoðunar er lögbundin. Í meginatriðum...

09.11.2012

Ráðuneytin þurfa að efla eftirlit sitt með skuldamálum stofnana

Heildarskuldir ríkisstofnana námu rúmum 20 milljörðum króna í lok síðasta árs og höfðu þá vaxið um 45% á fjórum árum. Eftirliti ráðuneyta með skuldamálum...

08.11.2012

Afkoma ríkissjóðs um mitt ár betri en ráð var fyrir gert

Afkoma ríkissjóðs á miðju ári 2012 var nokkru betri en reiknað var með í fjárlögum. Hins vegar eru horfur á að afkoman á árinu öllu verði um 2 milljörðum króna lakari en...

07.11.2012

Greinargerð um bótauppgjör við starfsmann utanríkisráðuneytisins

Utanríkisráðuneytið hefur breytt reglum um tryggingar búslóða starfsmanna sinna í kjölfar tjóns sem varð á búslóð sendiráðunautar við flutning hennar milli landa árið 2011....

30.10.2012

Ófullnægjandi áætlanagerð við kaup og innleiðingu á Orra

Ríkisendurskoðun telur að áætlanagerð vegna kaupa og innleiðingar á nýju fjárhags- og mannauðskerfi fyrir ríkið (Orra) hafi verið ábótavant. Bæði var innleiðingartími vanáætlaður...

12.10.2012

Bæta þarf áætlun sértekna

Ríkisendurskoðun telur að bæta þurfi áætlun sértekna stofnana í fjárlögum enda séu slíkar tekjur iðulega vanáætlaðar þar. Rekstraráætlanir gefi oft réttari...

11.10.2012

Lítið hefur miðað við að bæta innheimtu dómsekta

Ríkisendurskoðun lýsir áhyggjum af því hve illa gengur að innheimta dómsektir vegna skattalagabrota hér á landi. Í þessu efni hefur lítið miðað á síðustu árum. Stofnunin...

05.10.2012

15 skýrslur í vinnslu

Um þessar mundir eru 15 skýrslur í vinnslu hjá Ríkisendurskoðun. Frá ársbyrjun 2007 hafa samtals átta formlegar skýrslubeiðnir borist stofnuninni frá Alþingi. Einni var hafnað en af hinum sjö...

04.10.2012

Hugsanleg brot á upplýsingaskyldu líklega fyrnd

Hugsanleg brot frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjöri vegna sveitarstjórnarkosninganna 2010 á lögbundinni upplýsingaskyldu eru að öllum líkindum fyrnd. Þetta má lesa út úr...

02.10.2012

10 stjórnmálasamtök skiluðu reikningum fyrir 2011 á réttum tíma

10 stjórnmálasamtök höfðu skilað ársreikningum sínum fyrir árið 2011 til Ríkisendurskoðunar þegar lögbundinn skilafrestur rann út hinn 1. október sl.Um er að ræða eftirtalin stjórnmálasamtök:

Borgarahreyfingin, Framsóknarflokkurinn, Hreyfingin, Hægri-grænir,...

01.10.2012

Leiðrétting vegna fréttar um upplýsingaskil stjórnmálasamtaka

Í frétt RÚV í gærkvöldi kom fram að stjórnmálasamtökin Fólkið í bænum, sem buðu fram í Garðabæ í síðustu sveitarstjórnarkosningum undir listabókstafnum...

29.09.2012

Ríkisendurskoðun útvistar verkefnum

Ríkisendurskoðun keypti endurskoðunarþjónustu og aðra þjónustu af fjórum stærstu endurskoðunarfyrirtækjum landsins fyrir samtals um 260 milljónir króna á tímabilinu 2004–2011. Nýlega...

28.09.2012

Yfirlýsing frá ríkisendurskoðanda: Dylgjum vísað á bug

Í umfjöllun fjölmiðla að undanförnu hefur verið gefið í skyn að fjölskyldutengsl mín við annars vegar fyrrverandi starfsmann Skýrr og hins vegar núverandi starfsmann fjármálaráðuneytisins...

24.09.2012

Yfirlýsing frá Ríkisendurskoðun

Vegna umfjöllunar sjónvarpsþáttarins Kastljóss fyrr í kvöld um óbirt vinnuplagg Ríkisendurskoðunar sem varðar kaup á fjárhagsupplýsingakerfi fyrir ríkið, vill stofnunin koma eftirfarandi...

04.09.2012

Taka þarf á rekstrarvanda HSA

Vinna þarf á uppsöfnuðum halla Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA) og tryggja að rekstur hennar rúmist innan fjárheimilda. Þá verður velferðarráðuneytið að sjá til þess að HSA og...

03.09.2012

Athugasemd vegna fjölmiðlaumræðu

Vegna umfjöllunar í fjölmiðlum um eftirlit Ríkisendurskoðunar með fjárreiðum stjórnmálasamtaka vill stofnunin koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð...

29.06.2012

Könnun á bókhaldi Þorláksbúðarfélagsins gefur ekki tilefni til athugasemda

Í bréfi Ríkisendurskoðunar til forseta Alþingis kemur fram að könnun á bókhaldi og reikningum Þorláksbúðarfélagsins fyrir árin 2008–11 gefi ekki tilefni til athugasemda.

Aftur...

27.06.2012

Skýrsla um fyrirgreiðslu ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir eftir hrun

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um fyrirgreiðslu ríkisins við fjármálafyrirtæki og stofnanir í kjölfar bankahrunsins haustið 2008. Hér er m.a. um að ræða framlög,...

19.06.2012

Mótuð verði stefna um málefni safna og fjárveitingar til þeirra

Af alls níu ábendingum í skýrslu Ríkisendurskoðunar um safnamál frá árinu 2009 áréttar Ríkisendurskoðun tvær. Stofnunin hvetur mennta- og menningarmálaráðuneyti til að móta...

18.06.2012

Ábendingar er varða verkefni Landhelgisgæslunnar erlendis

Ríkisendurskoðun telur að kveða þurfi skýrar að orði um það í lögum en nú er að Landhelgisgæslu Íslands sé heimilt að taka að sér verkefni fyrir erlenda aðila. Innanríkisráðuneytið...

14.06.2012

Stefnt að því að eiginfjárstaða Ábyrgðasjóðs launa verði jákvæð í árslok 2013

Ríkisendurskoðun hvetur stjórn Ábyrgðasjóðs launa til að fylgja því eftir að rekstur sjóðsins skili afgangi svo takast megi að snúa við neikvæðri eiginfjárhagsstöðu hans,...

31.05.2012

Fella ber frumgreinanám að almennu framhaldsskólanámi

Frumgreinanám íslenskra skóla er í eðli sínu framhaldsskólanám sem ríkið kostar að stærstum hluta. Það lýtur þó hvorki lögum um framhaldsskóla né yfirstjórn...

18.05.2012

Finna þarf rekstri Lyfjastofnunar eðlilegan farveg

Ríkisendurskoðun telur áhyggjuefni hversu illa gengur að halda rekstri Lyfjastofnunar innan þess ramma sem Alþingi ákveður í fjárlögum. Lyfjastofnun og velferðarráðuneytið þurfi að tryggja...

09.05.2012

Fjárlaganefnd kalli ráðherra fyrir vegna vanda stofnana með verulegan uppsafnaðan halla

Ríkisendurskoðun telur að taka verði á vanda stofnana sem sitja uppi með verulegan uppsafnaðan rekstrarhalla frá fyrri árum. Að mati stofnunarinnar þjónar engum tilgangi að láta slíkan halla hvíla...

04.05.2012

Skýrsla um starfsemi Ríkisendurskoðunar árið 2011

Út er komin ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2011 þar sem gerð er grein fyrir starfsemi stofnunarinnar og helstu niðurstöðum endurskoðunar og athugana hennar á síðasta ári.

Samkvæmt...

30.04.2012

Eftirfylgni með skýrslu um útflutningsaðstoð og landkynningu

Allar ábendingar í skýrslu um útflutningsaðstoð og landkynningu frá árinu 2009 hafa komið til framkvæmda nema tvær. Ríkisendurskoðun fellur frá annarri þeirra en ítrekar hina.

Í...

12.04.2012

Auka þarf gagnsæi rannsóknarframlaga til háskóla og eftirlit með nýtingu þeirra

Ríkisendurskoðun telur að yfirvöld menntamála þurfi að skilgreina betur opinber framlög til rannsókna í háskólum til að bæta yfirsýn um þau. Einnig þurfi þau að efla eftirlit...

29.03.2012

Helstu niðurstöður úttektar á skuldbindandi samningum ráðuneytanna

Í samtals átta skýrslum hefur Ríkisendurskoðun hvatt ráðuneytin til að bæta umsýslu og eftirlit með skuldbindandi samningum við samtök, einkaaðila og sveitarfélög. Viðbrögð ráðuneytanna...

26.03.2012

Fóðursjóður verði lagður niður

Ríkisendurskoðun telur að núverandi starfsemi Fóðursjóðs sé dæmi um óþarfa stjórnsýslu. Óverulegar tekjur renna í sjóðinn þar sem fóðurtollar hafa í...

20.03.2012

Taka verður á fjárhagsvanda Landbúnaðarháskólans

Stjórnendum Landbúnaðarháskóla Íslands hefur ekki tekist að láta enda ná saman í rekstrinum og skuldir hans eru miklar. Ríkisendurskoðun hvetur stjórnendur og yfirvöld menntamála til að...

05.03.2012

Skýrsla um skuldbindandi samninga utanríkisráðuneytisins

Utanríkisráðuneytið fylgir föstu verklagi við eftirlit með samningum sem það hefur gert við aðila utan ríkisins. Hins vegar þarf ráðuneytið að skjalfesta verklagsreglur vegna samningamála, samræma...

28.02.2012

Fjárveitingar til hjúkrunarheimila drógust saman að raungildi

Opinberar fjárveitingar til hjúkrunarheimila drógust saman að raungildi milli áranna 2008 og 2010. Þrátt fyrir þetta tókst heimilunum almennt betur að laga rekstur sinn að tekjum seinna árið en hið fyrra....

15.02.2012

Misbrestur á því að stofnanir skili rekstraráætlunum innan tímamarka

Ríkisendurskoðun telur mikilvægt að ríkisstofnanir virði tímafrest sem gildir um skil á rekstraráætlunum til ráðuneyta. Tryggja þurfi að allar áætlanir séu skráðar inn í...

09.02.2012

Skýrsla um skuldbindandi samninga umhverfisráðuneytisins

Umhverfisráðuneytið þarf að tryggja að eftirlit þess með framkvæmd skuldbindandi samninga, sem það hefur gert við aðila utan ríkisins, sé að fullu í samræmi við ákvæði...

08.02.2012

Sjötta skýrslan um samningamál einstakra ráðuneyta

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur gert fjölmarga samninga við aðila utan ríkisins um að þeir taki að sér verkefni gegn greiðslum úr ríkissjóði. Ríkisendurskoðun telur að...

03.02.2012

Þarf að efla eftirlit sitt með framkvæmd skuldbindandi samninga

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið þarf að efla eftirlit sitt með framkvæmd skuldbindandi samninga sem það hefur gert við aðila utan ríkisins, samræma ákvæði þeirra...

26.01.2012

Taka þarf af skarið um framtíð Náttúruminjasafnsins

Ríkisendurskoðun telur að Náttúruminjasafn Íslands uppfylli ekki lögbundndar skyldur sínar sem safn og höfuðsafn. Stjórnvöld þurfi að ákveða hvernig haga eigi starfseminni til framtíðar...

18.01.2012

Ýmis álitaefni uppi um meðferð fjárhagslegra skuldbindinga í fjárlögum og ríkisreikningi

Ríkisendurskoðun telur að fást þurfi niðurstaða um hvort breyta eigi umfjöllun um tilteknar fjárhagslegar skuldbindingar ríkissjóðs í fjárlögum og ríkisreikningi. Hér er átt við...

11.01.2012

Engin ábending vegna skuldbindandi samnings forsætisráðuneytisins

Forsætisráðuneytið hefur í meginatriðum sinnt eftirliti og eftirfylgni með þjónustusamningi sínum við Vesturfarasetrið á Hofsósi í samræmi við ákvæði hans. Samningur þessi...

09.01.2012

Innanríkisráðuneytið hefur nokkuð góða yfirsýn um skuldbindandi samninga

Innanríkisráðuneytið og undirstofnanir þess hafa gert allmarga saminga við aðila utan ríkisins um að þeir taki að sér verkefni gegn greiðslum úr ríkissjóði. Ríkisendurskoðun telur...

21.12.2011

Áætlun um stjórnsýsluúttektir næsta árs

Ríkisendurskoðun mun í stjórnsýsluúttektum sínum á næsta ári m.a. leggja áherslu á að þjóna Alþingi og skattborgurum með þörfum, tímanlegum, óhlutdrægum...

14.12.2011

Bæta þarf eftirlit með framkvæmd skuldbindandi samninga velferðarráðuneytisins

Velferðarráðuneytið og undirstofnanir þess hafa gert allmarga samninga við aðila utan ríkisins um að þeir taki að sér verkefni gegn greiðslum úr ríkissjóði. Ríkisendurskoðun telur að...

09.12.2011

Iðnaðarráðuneytið hefur góða yfirsýn um skuldbindandi samninga

Iðnaðarráðuneytið hefur gert allmarga samninga við aðila utan ríkisins um að þeir taki að sér verkefni gegn greiðslum úr ríkissjóði. Ríkisendurskoðun telur að ráðuneytið...

06.12.2011

Ekki vísbendingar um beingreiðslur umfram rétt

Ríkisendurskoðun telur ekki ástæðu til að ætla að sauðfjárbændur fái hærri beingreiðslur en þeir eiga rétt á samkvæmt lögum og reglum. Ríkið greiðir sauðfjárbændum,...

01.12.2011

Nefnd til að endurskoða lög um Ríkisendurskoðun

Forsætisnefnd Alþingis hefur skipað þriggja manna nefnd til að fara yfir og endurskoða lög um Ríkisendurskoðun. Tilefnið er m.a. skýrsla vinnuhóps sem falið var að fjalla um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu.

Nefndin...

29.11.2011

Leysa þarf fjárhagsvanda Hólaskóla og ákveða framtíð hans

Uppsafnaður rekstrarhalli og aðrar skuldir Hólaskóla námu meira en 200 m.kr. í lok síðasta árs. Að mati Ríkisendurskoðunar er brýnt að leysa þennan vanda. Einnig þurfa yfirvöld menntamála...

22.11.2011

Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2010

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um framkvæmd og niðurstöður fjárhagsendurskoðunar hjá ríkinu fyrir árið 2010. Fjallað er um fjölmargar athugasemdir sem stofnunin gerði...

21.11.2011

Biðst undan því að vinna úttekt á forsendum Vaðlaheiðarganga

Ríkisendurskoðun hefur ritað forseta Alþingis bréf þar sem stofnunin biðst undan því að gera úttekt á áætluðum kostnaði, forsendum og fleiri þáttum sem tengjast fyrirhuguðum Vaðlaheiðargöngum....

16.11.2011

Ágætlega hefur tekist að halda lyfjakostnaði í skefjum

Framboð lyfja hér á landi er mun minna en annars staðar á Norðurlöndum. Því hafa íslenskir neytendur ekki sama aðgang að ódýrum lyfjum og neytendur þar. Ríkisendurskoðun hvetur velferðarráðuneytið...

01.11.2011

Ýmsar breytingar lagðar til á innra skipulagi þjóðkirkjunnar

Marka þarf heildstæða stefnu fyrir Biskupsstofu og breyta skipulagi hennar. Jafnframt ætti að draga úr lagalegum skyldum biskups til að sinna fjármálaumsýslu kirkjunnar svo hann geti einbeitt sér að faglegum málefnum...

19.10.2011

Ríkisendurskoðun stendur við ábendingu um innkaup löggæslustofnana

Ríkisendurskoðun telur að ekkert hafi komið fram sem breyti niðurstöðum stofnunarinnar um innkaup löggæslustofnana sem finna má í ábendingu hennar frá 27. september sl. Stofnunin stendur því við...

07.10.2011

Erfitt að meta árangur rammasamninga um innkaup

Bæta þarf skráningu innkaupa í bókhaldi ríkisins þannig að auðveldara verði að meta árangur af rammasamningum sem ríkið hefur gert um kaup á vörum og þjónustu.Í nýrri...

29.09.2011

Móta þarf heildarstefnu um mannauðsmál ríkisins

Mannauðsstjórnun hjá ríkinu er almennt ekki eins öflug og hjá einkafyrirtækjum. Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld þurfi að meta veikleika í mannauðsmálum ríkisins og ákveða...

27.09.2011

Löggæslustofnanir virði ákvæði laga um opinber innkaup

Í nýrri ábendingu Ríkisendurskoðunar kemur fram að á tímabilinu janúar 2008 til apríl 2011 keyptu löggæslustofnanir vörur af fjórum fyrirtækjum í eigu lögreglumanna eða náinna...

23.09.2011

Brýnt að skuldbindingar vegna leigusamninga séu rétt færðar í bókhaldi ríkisins

Vegna fjölmiðlaumfjöllunar er varðar meðferð samninga um byggingu hjúkrunarheimila í bókhaldi ríkisins vill Ríkisendurskoðun koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.Í efnahagsreikningi ríkissjóðs,...

09.09.2011

Nýting framlaga í samræmi við styrktarsamning

Ríkisendurskoðun hefur lokið athugun á ráðstöfun ríkisframlaga til Kvikmyndaskóla Íslands sem unnin var að beiðni mennta- og menningarmálaráðuneytisins.Niðurstaða stofnunarinnar er sú...

25.08.2011

Audit of the 2009 Central Government’s Accounts

In its report on the Audit of the 2009 Central Government Accounts, the Icelandic National Audit Office (INAO) had a number of comments on the Government’s financial statements and financial management. Among the issues criticised is the fact that the statements make no mention...

25.08.2011

Performance Audit of East Iceland’s Healthcare Centre (HSA)

The operating difficulties of East Iceland’s Healthcare Centre (HSA) must be addressed, and the services it provides must be defined. HSA management must show greater restraint in operations than has been the case to date, and the Ministry of Health...

19.08.2011

Frekari athugun ekki fyrirhuguð

Vegna fjölmiðlaumfjöllunar um málefni Kvikmyndaskóla Íslands vill Ríkisendurskoðun koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri. Hinn 10. ágúst sl. óskaði mennta- og menningarmálaráðuneytið...

22.06.2011

Ráðherra veitti ófullnægjandi svar við fyrirspurn um aðkeypta þjónustu

Þingmaður spurði á síðasta ári forsætisráðherra um kaup ráðuneytanna á þjónustu af starfsmönnum félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ríkisendurskoðun...

21.06.2011

Bæta þarf skipulag og stjórnun Sjúkrahússins á Akureyri

Ríkisendurskoðun leggur til að skipulag Sjúkrahússins á Akureyri verði einfaldað og framkvæmdastjórn þess styrkt. Einnig þurfi að móta nýja stefnu fyrir sjúkrahúsið og ákveða...

14.06.2011

Endurnýja verður útrunna rekstrar- og þjónustusamninga

28% allra skuldbindandi rekstrar- og þjónustusamninga sem ráðuneytin hafa gert eru útrunnir. Samtals nema skuldbindingar ríkisins vegna þeirra um 33 milljörðum króna á tímabilinu 2011–14.Á þessu...

10.06.2011

Herða þarf útlánareglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

Ríkisendurskoðun leggur til að sérstakri nefnd verði falið að meta lánshæfi náms hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN). Lán sjóðsins til skólagjalda eigi ekki...

07.06.2011

Um flest staðið vel að sameiningu landlæknisembættisins og Lýðheilsustofu

Vel var staðið að flestum þáttum við undirbúning sameiningarinnar en Ríkisendurskoðun bendir þó á nokkra þætti sem betur hefðu mátt fara.Í maí sl. samþykkti Alþingi lög...

05.06.2011

Standa þarf vörð um sjálfstæði ríkisendurskoðana

Evrópusamtök ríkisendurskoðana (EUROSAI) hvetja stjórnvöld, fjölmiðla og almenning í löndum álfunnar til að standa vörð um sjálfstæði þessara stofnana svo þær geti sinnt hlutverki...

18.05.2011

Ábendingar um samgönguframkvæmdir frá 2008 ítrekaðar

Ríkisendurskoðun leggur til að ábyrgð á eftirliti með mengunarvörnum á hafi verði færð frá Umhverfisstofnun til Siglingastofnunar eða nýrrar stjórnsýslustofnunar samgöngumála....

18.05.2011

Sérstakt vefsvæði með leiðbeiningum fyrir ríkisaðila

Ríkisendurskoðun hefur sett upp sérstakt vefsvæði á heimasíðu sinni þar sem stjórnendur stofnana og fyrirtækja ríkisins geta nálgast ýmsar leiðbeiningar um fjármálastjórn,...

13.05.2011

Eftirfylgni með skýrslu um Vinnumálastofnun

Af samtals tíu ábendingum í skýrslu Ríkisendurskoðunar um Vinnumálastofnun frá 2008 hafa einungis tvær komið til framkvæmda. Árið 2008 birti Ríkisendurskoðun skýrslu um Vinnumálastofnun...

11.05.2011

Móta þarf heildarstefnu um förgun úrgangs

Ísland fékk undanþágu frá tilskipun ESB um brennslu úrgangs með ákveðnum skilyrðum. Ríkisendurskoðun telur að umhverfisráðuneytið hafi ekki framfylgt þessum skilyrðum með nægilega...

28.04.2011

Morgunverðarfundur um innkaupamál ríkisins 28.04.2011

Á morgunverðarfundi um innkaupamál ríkisins, sem haldinn var á Grand Hóteli í dag, kynnti Kristín Kalmansdóttir, sviðsstjóri hjá Ríkisendurskoðun, niðurstöður nýlegra skýrslna...

27.04.2011

Skýrsla um starfsemi Ríkisendurskoðunar árið 2010

Út er komin ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2010 þar sem gerð er grein fyrir starfsemi stofnunarinnar og helstu niðurstöðum athugana hennar á síðasta ári.
Samkvæmt 12. grein...

05.04.2011

195 frambjóðendur eiga enn eftir að skila

Ríkisendurskoðun hefur birt upplýsingar um skil frambjóðenda til stjórnlagaþings á upplýsingum um framlög og kostnað við kosningabaráttu.Frambjóðendum til stjórnlagaþings, sem kosið...

31.03.2011

Ábendingar um starfsemi Þjóðleikhússins ítrekaðar

Ríkisendurskoðun fagnar umbótum í starfsemi Þjóðleikhússins en ítrekar jafnframt ábendingar sínar frá árinu 2008 til þess og ráðuneytis menningarmála.Árið 2008 birti...

30.03.2011

Endurnýja þarf þjónustusamning við Heimilislæknaþjónustuna

Í nýrri ábendingu Ríkisendurskoðunar kemur fram að þjónustusamningur heilbrigðis-yfirvalda við Heimilislæknaþjónustuna ehf., sem starfrækir Heilsugæsluna Lágmúla, sé löngu...

25.03.2011

Endurskoða þarf verkaskiptingu á sviði landbúnaðarmála

Ríkisendurskoðun telur að Bændasamtökum Íslands hafi verið falið of víðtækt hlutverk við stjórnsýslu landbúnaðarmála. Endurskoða þurfi fyrirkomulagið. Þá verði...

23.03.2011

Ítrekar ábendingar um innra eftirlit hjá ráðuneytunum

Ríkisendurskoðun fagnar umbótum á innra eftirliti ráðuneytanna en hvetur þau jafnframt til að gera enn betur á þessu sviði.

Á árunum 2006–2009 kannaði Ríkisendurskoðun nokkra...

04.03.2011

Landið verði gert að einu innheimtuumdæmi

Ríkisendurskoðun telur að unnt sé að nýta mannafla sem starfar við innheimtu opinberra gjalda betur en nú er gert. Stofnunin leggur til að landið verði gert að einu innheimtuumdæmi undir stjórn Tollstjóra.Innheimta...

24.02.2011

Greiðslur til meðferðarheimila vegna samningsslita byggi á skýrum reglum

Dæmi eru um að rekstraraðilar meðferðarheimila fyrir börn og unglinga hafi fengið sérstakar uppgjörsgreiðslur við samningsslit. Til þessa hafa slíkar greiðslur ekki átt stoð í...

22.02.2011

Sameining ráðuneyta vel af hendi leyst

Ríkisendurskoðun telur að sameining heilbrigðisráðuneytis og félags- og tryggingamálaráðuneytis hafi um flest verið vel af hendi leyst.Í byrjun þessa árs tók velferðarráðuneyti til...

17.02.2011

Vel staðið að sameiningu ráðuneyta

Ríkisendurskoðun telur að um flest hafi verið vel staðið að sameiningu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis og dómsmála- og mannréttindaráðuneytis.Í byrjun þessa árs tók...

14.02.2011

Ekki tilefni til úttektar á Rannsóknasjóði

Ríkisendurskoðun telur ekki tilefni til að gera stjórnsýsluúttekt á Rannsóknasjóði. Engu að síður telur stofnunin að breyta þurfi samsetningu fagráða sjóðsins til að tryggja...

01.02.2011

Margar sjálfseignarstofnanir hafa ekki skilað ársreikningi fyrir 2009

280 af samtals 688 sjálfseignarstofnunum sem skila áttu ársreikningi til Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2009 höfðu ekki gert það í lok síðasta árs.Samkvæmt lögum nr. 19/1988 skulu...

17.01.2011

Einfalda þarf málsmeðferð við uppsögn ríkisstarfsmanna

Ríkisendurskoðun telur að áminning samkvæmt starfsmannalögum sé að ýmsu leyti gallað úrræði. Einfalda þurfi reglur um málsmeðferð við uppsögn ríkisstarfsmanna. Þá...

10.01.2011

Háskóli Íslands þarf að hafa virkari afskipti af starfsemi Raunvísindastofnunar

Stjórnendur háskólans þurfa að taka meiri þátt en hingað til í gerð og eftirfylgni rekstraráætlana Raunvísindastofnunar. Þá þarf mennta- og menningarmálaráðuneytið...

06.01.2011

Ársreikningar kirkjugarða og sókna 2009

Ríkisendurskoðun hefur birt yfirlit um ársreikninga kirkjugarða og sókna fyrir árið 2009. Yfirlitin voru lögð fram á kirkjuþingi í nóvember sl.Ríkisendurskoðun annast lögboðið eftirlit...

20.12.2010

Fjölmargir frambjóðendur enn eftir að skila upplýsingum

Ríkisendurskoðun hefur birt yfirlit um skil frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjöri vegna sveitarstjórnarkosninganna sl. vor á kostnaðarupplýsingum til stofnunarinnar.Af samtals 442 frambjóðendum...

20.12.2010

Ríkisendurskoðun ítrekar ábendingar frá 2007 um háskólakennslu

Ríkisendurskoðun fagnar ýmsum jákvæðum breytingum í starfi háskóla frá því stofnunin birti skýrslu um háskólakennslu árið 2007. Engu að síður ítrekar stofnunin...

17.12.2010

Útdráttur úr ársreikningum stjórnmálasamtaka 2009

Ríkisendurskoðun hefur birt útdrátt úr ársreikningum stjórnmálasamtaka fyrir árið 2009 þar sem m.a. koma fram upplýsingar um framlög til þeirra frá lögaðilum. Aðeins er birtur...

16.12.2010

Ábendingar frá 2007 um stjórnsýslu vinnuverndarmála ítrekaðar

Ríkisendurskoðun ítrekar ábendingar frá árinu 2007 til félags- og tryggingamálaráðuneytisins um leiðir til að bæta skipulag og stjórnun vinnuverndarmála.Árið 2007 birti Ríkisendurskoðun...

15.12.2010

Opinberir atvinnuþróunarsjóðir herði kröfur til umsækjenda

Ríkisendurskoðun telur að opinberir atvinnuþróunarsjóðir þurfi að herða kröfur til þeirra sem sækja um styrki úr þeim. Umsækjendum verði m.a. gert skylt að greina frá öðrum...

06.12.2010

Ýmsar athugasemdir gerðar við reikningsskil og fjármálastjórn ríkisins

Í skýrslu um endurskoðun ríkisreiknings 2009 gerir Ríkisendurskoðun margvíslegar athugasemdir við reikningsskil og fjármálastjórn ríkisins. Meðal annars er gagnrýnt að ekki skuli getið um...

22.11.2010

Ítrekar ábendingar um aðgerðir gegn fíkniefnasmygli

Stjórnvöld hafa farið að flestum ábendingum í skýrslu Ríkisendurskoðunar um aðgerðir gegn fíkniefnasmygli sem birt var fyrir þremur árum. Stofnunin ítrekar nú fjórar ábendingar...

17.11.2010

Frambjóðendur til stjórnlagaþings minntir á upplýsingaskyldu

Ríkisendurskoðun vekur athygli frambjóðenda til stjórnlagaþings á því að þeim ber lögum samkvæmt að skila stofnuninni upplýsingum um tekjur og kostnað vegna kosningabaráttu sinnar. Skilafrestur...

12.11.2010

Línur lagðar um stjórnsýsluúttektir næstu ára

Ríkisendurskoðun mun leggja áherslu á vandamál stjórnvalda og stofnana vegna erfiðrar stöðu ríkissjóðs í stjórnsýsluúttektum sínum á næstu tveimur árum.Niðurskurður...

10.11.2010

Könnun á viðhorfi forstöðumanna til starfsmannamála

Niðurstöður könnunar Ríkisendurskoðunar á viðhorfi forstöðumanna ríkisstofnana til starfsmannamála voru kynntar á morgunverðarfundi á Grand hóteli í dag.Aðeins lítill hluti forstöðumanna...

29.10.2010

Mikilvægt að eyða óvissu um framtíð RES Orkuskóla

Óvissa ríkir um fjárhagslegan og faglegan rekstrargrundvöll skólans. Ríkisendurskoðun telur að stjórnvöld eigi um tvennt að velja: Annaðhvort að hætta stuðningi við skólann eða yfirtaka...

27.10.2010

Athugasemd vegna fréttar mbl.is um málefni Menntaskólans Hraðbrautar

Í frétt mbl.is í gær, 26. október, er því haldið fram að í greinargerð Ríkisendurskoðunar um málefni Hraðbrautar komi fram rangar tölur um ofgreidd ríkisframlög til skólans....

26.10.2010

Skrifstofa Alþingis endurskoði verklag við innkaup

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér sjálfstæða ábendingu þar sem skrifstofa Alþingis er hvött til að endurskoða verklag sitt við verðfyrirspurnir og útboð.Í nóvember á...

15.10.2010

Athugasemdir gerðar við undirbúning sameiningar

Skýr markmið voru með sameiningu Keflavíkurflugvallar ohf. og Flugstoða ohf. og verkstjórn í ferlinu var með eðlilegum hætti. Ríkisendurskoðun telur þó að undirbúningi hafi að nokkru leyti...

07.10.2010

Afkoma ríkissjóðs betri en búist var við

Tekjur ríkisins á fyrstu átta mánuðum þessa árs voru meiri og gjöldin minni en reiknað var með í ársbyrjun. Dæmi eru um að ráðuneytin hafi samþykkt rekstraráætlanir stofnana...

01.10.2010

Framkvæmd þjónustusamnings gagnrýnd

Ofgreidd ríkisframlög til Hraðbrautar ehf., sem rekur Menntaskólann Hraðbraut, námu samtals 192 m.kr. á sjö ára tímabili. Félagið greiddi eigendum arð án þess að hafa í raun bolmagn til...

24.09.2010

Óskráð vanhæfisregla gildir um starfsmenn Ríkisendurskoðunar

Starfsmenn Ríkisendurskoðunar geta talist vanhæfir í skilningi stjórnsýsluréttar ef mál varða nána venslamenn þeirra. Þá hafa forstöðumenn ríkisstofnana almennt heimild til að leita...

14.09.2010

Vel staðið að sameiningu Fasteignaskrár og Þjóðskrár

Ákvörðun um sameiningu var tekin að vel athuguðu máli og markmið hennar voru skýr. Þá er áætlun um framkvæmdina til fyrirmyndar að mati Ríkisendurskoðunar. Fyrr á þessu ári...

08.09.2010

Ábendingar frá 2007 ítrekaðar

Af fimm ábendingum sem Ríkisendurskoðun setti fram í skýrslu um sameiningu St. Jósefsspítala og Sólvangs hafa tvær verið framkvæmdar að fullu. Ríkisendurskoðun ítrekar nú hinar þrjár....

06.09.2010

Management and monitoring of services for the disabled need improvement

An overall policy needs to be agreed regarding services for the disabled, and it must apply equally for all institutions and in all parts of the country. All aspects of monitoring these operations need to be bolstered. According to the State Budget, contributions to services for the...

03.09.2010

Bæta þarf eftirlit með framkvæmd búvörusamninga

Hluti greiðslna ríkisins til bænda var rangfærður í bókhaldi ríkisins. Auka þarf gagnsæi greiðslna vegna búvörusamninga. Á undanförnum árum hafa stjórnvöld gert nokkra samninga...

01.09.2010

Athugasemd vegna fréttaflutnings um málefni Keilis

Ríkisendurskoðun hefur sent fjölmiðlum eftirfarandi ábendingar vegna opinberra ummæla sem framkvæmdastjóri Keilis ehf. hefur látið falla um skýrslu stofnunarinnar. Skýrslur Ríkisendurskoðunar birta niðurstöður...

31.08.2010

Einkaskólum ber að tryggja eigið rekstraröryggi

Margt er vel gert í starfi Keilis ehf. að mati Ríkisendurskoðunar en efla þarf gæðastarf skólans. Þá telur stofnunin óvíst hvort fjárhagslegur grundvöllur sé fyrir rekstri hans. Í nýrri...

27.08.2010

Bæta þarf stjórnun og eftirlit með þjónustu við fatlaða

Samþykkja þarf heildarstefnu um þjónustu við fatlaða og tryggja samræmi hennar milli stofnana og landshluta. Þá þarf að efla allt eftirlit með starfseminni. Samkvæmt fjárlögum munu framlög til...

23.07.2010

Ákvarðanir sveitarstjórnar orsök fjárhagsvanda

Rekja má erfiða fjárhagsstöðu Álftaness til ákvarðana sveitarstjórnar á tímabilinu 2006–2009.Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um fjárhagsstöðu Álftaness kemur fram að...

29.06.2010

Heildargjöld innan fjárheimilda árið 2009

Gjöld A-hluta ríkissjóðs voru innan fjárheimilda á árinu 2009. Áform um tekjuöflun gengu eftir og gott betur. Gjöldin voru einnig innan heimilda á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2010.Í...

22.06.2010

Athugasemd vegna fréttar um málefni Álftaness

Í frétt Pressunnar í dag koma fram rangar upplýsingar um athugun Ríkisendurskoðunar á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins Álftaness. Af frétt Pressunnar má skilja að Ríkisendurskoðun...

15.06.2010

Ekki gerð athugasemd við undirbúning sameiningar

Ríkisendurskoðun gerir ekki athugasemd við undirbúning sameiningar skattumdæma landsins. Stofnunin bendir á mikilvægi þess að stutt verði við starfsfólk og að stefnumótun verði lokið.Um síðustu...

21.05.2010

Skýrsla um fjárhag Álftaness birt um miðjan júní

Ríkisendurskoðun vinnur að því að ljúka athugun á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins Álftaness. Hinn 25. janúar sl. fólu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Eftirlitsnefnd...

19.05.2010

Misbrestur á að sjálfseignarstofnanir skili reikningum

Tæplega þriðjungur sjálfseignarstofnana sem lögum samkvæmt áttu að skila reikningum sínum fyrir árið 2008 til Ríkisendurskoðunar hefur ekki gert það. Samkvæmt lögum nr. 19/1988 ber...

11.05.2010

Gera þarf nýjan samning um rekstur HSSA

Ríkisendurskoðun telur brýnt að heilbrigðisráðuneytið og Sveitarfélagið Hornafjörður semji að nýju um rekstur Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands (HSSA).  Árið 2003 sömdu heilbrigðisráðuneytið...

10.05.2010

Háar sektir vegna „hvítflibbabrota‘‘ sjaldan greiddar

Vegna svars dómsmála- og mannréttindaráðherra við fyrirspurn á Alþingi um fésektir og fjölmiðlaumræðu í kjölfar þess, vill Ríkisendurskoðun koma eftirfarandi upplýsingum á...

04.05.2010

Athugasemd vegna fjölmiðlaumræðu um prófkjörsmál

Vegna umræðu í fjölmiðlum undanfarið um fjármál frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjöri/forvali fyrir kosningar sem fóru fram á árunum 2006 og 2007, vill Ríkisendurskoðun...

28.04.2010

Eyðublað til að nota við verðkannanir

Starfsmenn Ríkisendurskoðunar og Ríkiskaupa hafa í sameiningu mótað sérstakt eyðublað sem stofnanir geta notað til að kanna verð á vörum eða þjónustu.Samkvæmt lögum um opinber innkaup...

16.04.2010

Athugasemd vegna fjölmiðlaumræðu

Vegna umræðu í fjölmiðlum að undanförnu um málefni tengd einkavæðingu ríkisbankanna vill Ríkisendurskoðun koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.Í ársbyrjun 2001 fól forsætisnefnd...

07.04.2010

Bréf vegna samskipta heilbrigðisráðherra og forstjóra SÍ

Ríkisendurskoðandi hefur sent forseta Alþingis bréf vegna samskipta heilbrigðisráðherra og forstjóra Sjúkratrygginga Íslands (SÍ).Ríkisendurskoðandi hefur sent forseta Alþingis...

06.04.2010

Nýtt skipurit Ríkisendurskoðunar

Innra skipulagi Ríkisendurskoðunar hefur verið breytt og tók nýtt skipurit gildi 1. apríl sl. Fagleg starfsemi stofnunarinnar fer nú fram á tveimur sviðum: endurskoðunarsviði, þar sem 24 manns starfa,...

31.03.2010

Skýrsla um starfsemi Ríkisendurskoðunar árið 2009

Út er komin ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2009 þar sem gerð er grein fyrir starfsemi stofnunarinnar á síðasta ári.Samkvæmt 12. grein laga um Ríkisendurskoðun skal á hverju ári semja heildarskýrslu...

29.03.2010

Nauðsynlegt að bæta úr húsnæðisvanda fangelsa

Skortur er á rými fyrir fanga í fangelsum landsins. Ríkisendurskoðun telur brýnt að úr þessu verði bætt og að stjórnvöld móti heildarstefnu um fullnustu refsinga. Þá þurfi að...

25.03.2010

Auka þarf aga í fjárlagaferlinu

Sveinn Arason ríkisendurskoðandi benti á leiðir til að auka aga og aðhaldssemi í fjárlagaferlinu á morgunverðarfundi sem Ríkisendurskoðun stóð að ásamt fleirum á Grand Hóteli í...

22.03.2010

Mun fylgjast grannt með sameiningu ríkisstofnana

Ríkisendurskoðun ætlar að hafa eftirlit með því hvernig áform stjórnvalda um sameiningu stofnana munu ganga fram. Ríkisstjórnin hefur kynnt áform um að endurskipuleggja opinbera þjónustu og sameina...

02.03.2010

Leiðbeiningarrit um frjálsan hugbúnað

Ríkisendurskoðun hefur gefið út rit sem ætlað er að fræða starfsmenn ríkistofnana um möguleika svokallaðs frjáls hugbúnaðar og leiðbeina um val á slíkum hugbúnaði. Það...

02.03.2010

Árangur stjórnsýsluúttekta frá 2006

Rúmlega þrjár af hverjum fjórum ábendingum í stjórnsýsluúttektum Ríkisendurskoðunar frá árinu 2006 höfðu verið framkvæmdar að fullu eða hluta þremur árum síðar....

25.02.2010

Dæmi um að stofnanir virði ekki lög um opinber innkaup

Misbrestur er á því að ríkisstofnanir fylgi ákvæðum laga um útboðsskyldu, verðsamanburð, gagnsæi og jafnræði í opinberum innkaupum. Í nýrri skýrslu bendir Ríkisendurskoðun...

15.02.2010

Athugasemdir við verktakagreiðslur Háskóla Íslands

Ríkisendurskoðun gagnrýnir verktakagreiðslur Háskóla Íslands til fastráðinna starfsmanna sinna fyrir kennslu sem skilgreind er sem endurmenntun. Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar er fjallað um...

10.02.2010

Hægt að auka hagkvæmni innkaupa hjá ríkinu

Ríkisendurskoðun telur að ráðuneytin þurfi að gefa innkaupamálum aukið vægi í starfsemi sinni, setja sér tímasett og mælanleg markmið á þessu sviði og fylgjast með árangri...

04.02.2010

Útdráttur úr reikningum stjórnmálaflokkanna 2008

Ríkisendurskoðun hefur birt útdrátt úr ársreikningum stjórnmálaflokkanna fyrir árið 2008 þar sem m.a. koma fram upplýsingar um fjárframlög til þeirra frá lögaðilum. Tveir...

30.12.2009

Upplýsingar um fjárframlög fyrri ára til stjórnmálastarfsemi

Ríkisendurskoðun hefur birt upplýsingar um fjárframlög fyrri ára til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda. Um er að ræða samræmdar upplýsingar um fjárframlög til Framsóknarflokksins,...

11.12.2009

Nýta má betur framlög til útflutningsaðstoðar og landkynningar

Ríkisendurskoðun telur að öll verkefni ríkisvaldsins á sviði útflutningsaðstoðar og landkynningar eigi að heyra undir fyrirhugaða Íslandsstofu. Einnig þurfi að kveða skýrt á um ábyrgð...

11.12.2009

Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2008

Ríkisendurskoðun gerir ekki verulegar athugasemdir við reikningsskil stofnana fyrir árið 2008 en bendir á veikleika í innra eftirliti hjá allmörgum þeirra. Einnig gagnrýnir hún útgjöld stofnana umfram...

01.12.2009

Útdráttur úr uppgjörum frambjóðenda

Ríkisendurskoðun hefur birt útdrátt úr uppgjörum 45 frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjöri/forvali vegna alþingiskosninganna sl. vor.Samkvæmt lögum um fjármál stjórnmálasamtaka...

18.11.2009

Athugasemdir við innkaup hjá VMSÍ

Ríkisendurskoðun gerir athugasemdir við innkaup hjá Varnarmálastofnun Íslands (VMSÍ).Í júlí sl. óskaði utanríkisráðuneytið eftir því að Ríkisendurskoðun kannaði...

13.11.2009

Flokkar og frambjóðendur fá lengri frest

Frestur sem stjórnmálasamtök og frambjóðendur hafa til að skila upplýsingum um framlög fyrri ára til Ríkisendurskoðunar hefur verið framlengdur til 10. desember nk. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði...

04.11.2009

Skil frambjóðenda á upplýsingum um kostnað

Ríkisendurskoðun hefur birt yfirlit um skil frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjöri vegna síðustu alþingiskosninga á kostnaðarupplýsingum til stofnunarinnar. Af samtals 318 frambjóðendum...

03.11.2009

Ekki ástæða til frekari úttektar á Lyfjastofnun

Ríkisendurskoðun telur ekki tilefni til frekari úttektar á starfsemi Lyfjastofnunar að svo stöddu. Engu að síður beinir hún nokkrum ábendingum til stofnunarinnar og heilbrigðisráðuneytis.Ríkisendurskoðun...

03.11.2009

Áherslur og viðfangsefni stjórnsýsluúttekta næstu tvö árin

Sjónum verður sérstaklega beint að þeim meginvandamálum sem stjórnvöld og ríkisstofnanir standa frammi fyrir vegna efnahagshrunsins. Meðal lögbundinna verkefna Ríkisendurskoðunar er að kanna meðferð...

29.10.2009

Ekki frekari afskipti af máli yfirlæknis hjá HSA

Ríkisendurskoðun mun að svo stöddu ekki aðhafast frekar í máli yfirlæknis hjá HSA en hvetur heilbrigðisráðuneytið til að huga að viðeigandi úrræðum. Síðastliðið vor...

27.10.2009

Mat á framkvæmd fjárlaga fyrstu átta mánuði þessa árs

Útlit er fyrir að tekjur ríkisins á þessu ári verði nokkru hærri en fjárlög gerðu ráð fyrir en að halli á rekstrinum verði mun meiri. Almennt hefur ekki verið farið að tilmælum...

27.10.2009

Fjölmargir frambjóðendur enn eftir að skila

Frestur til að skila Ríkisendurskoðun upplýsingum um kostnað af prófkjörsbaráttu vegna alþingiskosninganna 2009 rann út sl. sunnudag. Af samtals 318 frambjóðendum sem tóku þátt í prófkjöri...

15.10.2009

Prentun skýrslna hætt í sparnaðarskyni

Vegna aðhalds í rekstri hefur Ríkisendurskoðun ákveðið að hætta prentun skýrslna sinna og verða þær framvegis eingöngu gefnar út á rafrænu formi. Ákvörðunin er liður í...

23.09.2009

Frambjóðendur hafa mánuð til að skila uppgjöri

Aðeins lítill hluti frambjóðenda sem tóku þátt í prófkjörum stjórnmálaflokkanna vegna alþingiskosninganna sl. vor hefur skilað fjárhagslegu uppgjöri til Ríkisendurskoðunar. Skilafrestur...

22.09.2009

Fjölmenni á málþingi um sameiningu stofnana

Á þriðja hundrað manns sótti málþing 16. september sl. um sameiningu og endurskipulagningu ríkisstofnana sem haldið var á vegum Ríkisendurskoðunar, Félags forstöðumanna ríkisstofnana og Stofnunar...

31.08.2009

Alþingi felur Ríkisendurskoðun aukin verkefni

Ríkisendurskoðun skal taka við og birta upplýsingar um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi nokkur ár aftur í tímann samkvæmt lögum sem Alþingi samþykkti skömmu fyrir þingfrestun....

24.08.2009

Samningar um endurskoðun Seðlabanka Íslands

Ríkisendurskoðun hefur samið við endurskoðunarfélagið Deloitte hf. um að annast ytri endurskoðun Seðlabanka Íslands á tímabilinu 2009–2011. Þá hafa Ríkisendurskoðun og Seðlabankinn...

07.08.2009

Athugun á kaupum forsætisráðuneytisins á sérfræðiþjónustu

Ríkisendurkoðun gerir ekki athugasemdir við kaup forsætisráðuneytisins á sérfræðiþjónustu haustið 2008 sem tengdust bankahruninu. Aftur á móti þarf ráðuneytið að endurskoða...

02.07.2009

Mat á árangri stjórnsýsluúttekta ársins 2005

Tæplega níu af hverjum tíu ábendingum í stjórnsýsluúttektum Ríkisendurskoðunar sem lokið var árið 2005 höfðu verið framkvæmdar þremur árum síðar. Ríkisendurskoðun...

25.06.2009

Úttekt á fjárhagsstöðu 50 ríkisstofnana

Fjárlög munu ekki halda hjá um fjórðungi þeirra stofnana sem úttekt Ríkisendurskoðunar náði til. Hjá átta stofnunum er staðan svo slæm að bregðast þarf tafarlaust við. Í...

23.06.2009

Efla þarf úrræði stjórnvalda til að innheimta sektir

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að hér á landi eru háar sektir yfirleitt ekki greiddar heldur gerðar upp með samfélagsþjónustu. Kanna þurfi hvort þetta fyrirkomulag sé...

12.06.2009

Bent á leiðir til að bæta fjármálastjórn ráðuneyta og stofnana

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að ráðuneytin þurfi að samræma eftirlit sitt með framkvæmd fjárlaga hjá stofnunum. Einnig vanti samræmdar reglur um meðferð uppsafnaðs...

03.06.2009

Nýta má betur ríkisframlög til safnamála

Stjórnvöld þurfa að móta heildarstefnu um málefni muna- og minjasafna og auka ber forræði menntamálaráðuneytisins á þessu sviði. Þá ætti að fækka söfnum eða auka samvinnu...

06.05.2009

Skýrsla um stofnefnahag Keflavíkurflugvallar ohf.

Ríkisendurskoðun hefur metið eignir og skuldir opinbers hlutafélags sem stofnað var á síðasta ári um rekstur Keflavíkurflugvallar.

Í lok júní 2008 voru Flugstöð Leifs Eiríkssonar...

05.05.2009

Skýrsla um fjárreiður sjálfseignarstofnana sem ekki stunda atvinnurekstur

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um fjárreiður sjálfseignarstofnana sem ekki stunda atvinnurekstur kemur fram að nokkur misbrestur er á því að slíkir aðilar sendi stofnuninni ársreikninga sína...

25.03.2009

Frambjóðendur í prófkjörum minntir á upplýsingaskyldu

Ríkisendurskoðun hefur sent frambjóðendum í prófkjörum bréf þar sem minnt er á skyldu þeirra að upplýsa um kostnað vegna kosningabaráttunnar. Þá hefur stofnunin sett gögn á...

10.03.2009

Upplýsingastefna Ríkisendurskoðunar

Mótuð hefur verið stefna um innri og ytri upplýsingamiðlun Ríkisendurskoðunar sem skilgreinir markmið og leiðir á þessu sviði. Samkvæmt stefnunni er vönduð og öflug ytri upplýsingamiðlun ein...

25.02.2009

Átak í eftirliti með ráðuneytum og stofnunum

Vegna breyttra aðstæðna í ríkisfjármálunum gerir Ríkisendurskoðun nú átak í eftirliti með fjármálastjórn ráðuneyta og stofnana.
Að undanförnu hafa aðstæður...

23.01.2009

Samningar um endurskoðun ríkisbankanna

Ríkisendurskoðun hefur samið við þrjú endurskoðunarfélög um að annast endurskoðun nýju ríkisbankanna á tímabilinu 2009-2010. Einnig hefur verið gengið frá ráðningu félaga...

21.01.2009

Forstöðumenn hvattir til að vera á varðbergi

Ríkisendurskoðun hefur sent öllum forstöðumönnum ríkisstofnana bréf þar sem þeir eru hvattir til að kynna sér leiðbeiningar stofnunarinnar um aðferðir til að fyrirbyggja fjármálamisferli.

Reynslan...

29.12.2008

Sigurður Þórðarson: Pólitíkin og stjórnsýslan – hvor á að gera hvað?

Í þessari grein ræðir Sigurður Þórðarson, ríkisendurskoðandi, um þær miklu breytingar sem orðið hafa innan íslenskrar stjórnsýslu á undanförnum áratugum og verkaskiptingu...

21.11.2008

Stjórnsýsluúttekt á Þjóðleikhúsinu

Þjóðleikhúsið sinnir allvel lögboðnum verkefnum sínum en fjárhagsstaða þess er erfið. Brýnt er að leikhúsið sníði sér stakk eftir vexti og leiti leiða til að auka tekjur...

13.11.2008

Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2007

Ríkisendurskoðun gerir athugasemdir við ýmis atriði bókhalds og fjárreiðna hjá opinberum aðilum í skýrslu um endurskoðun ríkisreiknings 2007. Flestar þessara athugasemda hafa birst áður...

01.07.2008

Nýr ríkisendurskoðandi

Í dag, 1. júlí 2008, afhenti Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, Sveini Arasyni skipunarbréf í embætti ríkisendurskoðanda. Samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun er skipunin til sex ára.

Sveinn...

26.06.2008

Samgönguframkvæmdir. Stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðun leggur til að stjórnvöld kanni möguleika á að breyta stofnanaskipan samgöngumála þannig að sjálfstæðri stofnun verði falið að annast alla stjórnsýslu á...

18.06.2008

VII. þing Evrópusamtaka ríkisendurskoðana

Dagana 2.-5. júní 2008 var VII. þing Evrópusamtaka ríkisendurskoðana (EUROSAI) haldið í Kraká í Póllandi. Þingið sóttu um 200 fulltrúar allflestra aðildarríkja samtakanna sem nú...

29.05.2008

Eftirfylgni stjórnsýsluúttekta ársins 2004

Ríkisendurskoðun hefur síðustu tvö ár leitast við að meta viðbrögð stjórnvalda og stofnana við þeim ábendingum og athugasemdum sem fram koma í stjórnsýsluúttektum hennar. Þetta...

23.05.2008

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Ríkisendurskoðun telur að fag- og fjárhagsleg markmið stjórnvalda með sameiningu allrar lög- og tollgæslu á Suðurnesjum árið 2007 hafi náðst að hluta til. Um leið tekur hún undir tillögur...

09.05.2008

Vinnumálastofnun. Stjórnsýsluúttekt

Ríkisendurskoðun telur að endurskoða þurfi innra skipulag og stjórnun Vinnumálastofnunar, gera árangursstjórnunarsamning við hana og móta henni faglega stefnu. Þá þarf að einfalda stjórnsýslu...

28.04.2008

Sigurður Þórðarson: Útvistun verkefna ríkis og sveitarfélaga

Í þessu erindi ræðir Sigurður Þórðarson um útvistun verkefna ríkisins, eins og málið horfir við Ríkisendurskoðun. Stofnunin getur komið að slíkum verkefnum bæði sem fjárhagsendurskoðandi,...

15.04.2008

Framkvæmd fjárlaga árið 2007 og ársáætlanir 2008

Ríkisendurskoðun gagnrýnir enn einu sinni misbresti á framkvæmd fjárlaga og virðingarleysi fyrir bindandi fyrirmælum þeirra. Þetta birtist bæði í hallarekstri og ónýttum fjárheimildum...

03.04.2008

Ríkisendurskoðun nýtur góðs trausts

Ríkisendurskoðun hefur nú í fyrsta sinn látið kanna viðhorf almennings til nokkurra þátta sem varða starfsemi stofnunarinnar. Fram kemur m.a. að hún nýtur trausts um 66% þjóðarinnar.

Könnun...

01.04.2008

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2007

Ríkisendurskoðun tókst í meginatriðum að fylgja áætlun um verkefnafjölda og verkefnaskil á árinu 2007 þrátt fyrir heldur færri vinnustundir en gert var ráð fyrir. Stofnunin áritaði...

26.03.2008

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. Stjórnsýsluúttekt

Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf. var fyllilega heimilt að selja eignir ríkisins á fyrrum varnarliðssvæði á Keflavíkurflugvelli án aðkomu Ríkiskaupa og bar ekki skylda til að bjóða...

15.02.2008

Reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar

Forsætisnefnd Alþingis samþykkti á fundi sínum 12. febrúar 2008 reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar.

Markmið reglnanna er að formfesta enn betur samskipti Ríkisendurskoðunar...

14.02.2008

Keflavíkurflugvöllur. Vatnstjón

Í lok nóvember 2006 óskaði utanríkisráðuneytið eftir því að Ríkisendurskoðun gerði úttekt á eftirliti og umsýslu ráðuneytisins, stofnana þess og annarra aðila með...

01.02.2008

Hagkvæmir og skilvirkir fundir. Góðar fundarvenjur

Á hverjum degi eru haldnir fjölmargir formlegir og óformlegir fundir í íslenskri stjórnsýslu. Mikilvægt er að þeim tíma sem fer til slíkra starfa sé vel varið þannig að stuðlað...

17.01.2008

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og grunnskólinn

Jafna má kostnað íslenskra sveitarfélaga við að reka grunnskólann enn meir en nú er gert með því að einfalda þær reglur sem Jöfnunarsjóður sveitarfélaga notar við að úthluta...

07.12.2007

Greinargerð um samning íslenska ríkisins og Landsvirkjunar

Ríkisendurskoðun hefur sent forsætisnefnd Alþingis greinargerð sína um samning íslenska ríkisins og Landsvirkjunar um yfirtöku vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár.

Hinn 30. ágúst...

29.11.2007

Ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna

Miðað við íbúafjölda leggja íslensk löggæsluyfirvöld árlega hald á meira magn ólöglegra fíkniefna á landamærum en flestar nágrannaþjóðir okkar. Engu að síður...

15.11.2007

XIX. Aðalþing INTOSAI

Dagana 5.-10. nóvember var XIX. Aðalþing INTOSAI haldið í Mexíkóborg. Fulltrúar Ríkisendurskoðunar á þinginu voru þeir Jón Loftur Björnsson og Þórir Óskarsson. Þing...

07.11.2007

St. Jósefsspítali – Sólvangur

Starfsemi St. Jósefsspítala – Sólvangs einkennist af faglegum metnaði og góðum starfsanda. Hins vegar var ekki staðið nógu vel að undirbúningi og framkvæmd sameiningar stofnananna árið 2006 og raunar...

03.11.2007

Endurskoðun ríkisreiknings 2006

Mikill afgangur varð á rekstri ríkissjóðs árið 2006 og styrktist staða höfuðstóls hans verulega. Veginn launakostnaður ríkisins jókst einnig heldur minna en gert var ráð fyrir. Þá...

21.08.2007

Viðbrögð Ríksendurskoðunar við ummælum fjármálaráðherra vegna kaupa á nýrri Grímseyjarferju

Í nýlegri greinargerð um kaup og endurnýjun á Grímseyjarferju gagnrýndi Ríkisendurskoðun þá aðferð sem stjórnvöld notuðu við að fjármagna kaup og endurbætur á hinni...

15.08.2007

Framkvæmd fjárlaga árið 2006

Í lok árs 2006 voru um tveir af hverjum þremur fjárlagaliðum í A-hluta ríkisins annaðhvort með of- eða vannýttar heimildir umfram 4% vikmörk reglugerðar um framkvæmd fjárlaga. Ríkisendurskoðun...

14.08.2007

Kaup og endurnýjun á Grímseyjarferju

Rekja má mörg þeirra vandamála sem upp hafa komið við endurnýjun Grímseyjarferju til ófullnægjandi undirbúnings áður en kaup voru gerð. Nákvæmari greining á þörf, kostnaði...

12.06.2007

Kostnaður, skilvirkni og gæði háskólakennslu

Mikilvægt er að stjórnvöld menntamála taki skýrari afstöðu til þess en hingað til hvernig verja á kennsluframlögum til háskóla og taki þá m.a. mið af þjóðhagslegri hagkvæmni...

05.06.2007

Nýtt símanúmer Ríkisendurskoðunar: 569 7100

Vakin er athygli á því að Ríkisendurskoðun hefur fengið nýtt símanúmer: 569 7100. Jafnframt hafa orðið ýmsar breytingar á beinum símanúmerum einstakra starfsmanna.
Ríkisendurskoðun...

24.05.2007

Kínverski ríkisendurskoðandinn heimsækir Ísland

Kínverski ríkisendurskoðandinn, Hr. Li Jinhua, heimsækir Ísland nú í vikunni ásamt sex manna fylgdarliði. Heimsóknin er í boði Ríkisendurskoðunar og er liður í þeirri viðleitni...

23.03.2007

Reglur um reikningshald stjórnmálasamtaka

Samkvæmt lögum nr. 162/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, er Ríkisendurskoðun ætlað að gefa út leiðbeiningarreglur um reikningshald þessara...

22.03.2007

Vinnueftirlit ríkisins. Stjórnsýsluúttekt

Vinnueftirlit ríkisins hefur frá árinu 1981 gegnt lykilhlutverki í vinnuvernd hér á landi. Stofnunin hefur staðið sig með ágætum við að fræða og upplýsa á því sviði og...

19.03.2007

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér ársskýrslu sína fyrir árið 2006. Auk formála ríkisendurskoðanda, þar sem horft er til liðins árs og komandi tíðar, er meðal annars gerð...

16.03.2007

Skuldbindandi samningar ráðuneyta og styrkveitingar ríkissjóðs á árinu 2006

Í þessari greinargerð Ríkisendurskoðunar eru teknar saman upplýsingar um skuldbindandi samninga sem íslenska ríkið gerði árið 2006 við aðila utan kerfisins sem veita þriðja aðila þjónustu,...

15.01.2007

Greinargerð um fjármál Byrgisins ses.

Að beiðni félagsmálaráðuneytisins hefur Ríkisendurskoðun gert athugun á fjármálum meðferðarheimilisins Byrgisins ses. Meginmarkmið þessarar athugunar var tvíþætt: Annars vegar að...

12.01.2007

Málefni Byrgisins

Vegna fyrirspurna vill Ríkisendurskoðun koma því á framfæri að greinargerð stofnunarinnar um fjármál Byrgisins ses. verður afhent viðkomandi stjórnvöldum næstkomandi mánudag, 15. janúar....

06.11.2006

Endurskoðun ríkisreiknings 2005

Við endurskoðun ríkisreiknings fyrir árið 2005 ítrekar Ríkisendurskoðun mikilvægi þess að framkvæmd fjárlaga ríkisins styðjist við lagaákvæði. Þá leggur stofnunin áherslu...

24.10.2006

Ríkislögreglustjóri. Stjórnsýsluúttekt

Frá því að embætti ríkislögreglustjóra var stofnað árið 1997 hefur það stuðlað að margvíslegum framförum innan lögreglunnar og beitt sér fyrir ýmsum nýjungum...

12.10.2006

Athugasemdir við gagnrýni Umhverfisstofnunar á stjórnsýsluúttekt um stofnunina

Davíð Egilson, forstjóri Umhverfisstofnunar, hefur í fréttatilkynningu, dagsettri 11. október 2006 gert „verulegar athugasemdir við aðferðir og framkvæmd‘‘ stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar...

09.10.2006

Umhverfisstofnun. Stjórnsýsluúttekt

Meginmarkmið stjórnvalda með stofnun Umhverfisstofnunar hafa einungis að hluta til náð fram að ganga. Fyrir þessu eru aðallega tvær ástæður: Annars vegar hafa umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun ekki...

28.09.2006

Breyting ríkisaðila í hlutafélag

Með leiðbeiningum sínum „Breyting ríkisaðila í hlutafélag. Lagaákvæði og reikningsskilareglur við gerð sérfræðiskýrslu skv. 6. gr. hlutafélagalaga“ vill Ríkisendurskoðun...

18.09.2006

Stjórnarfundur EUROSAI í Reykjavík

Samtök evrópskra ríkisendurskoðunarstofnana (EUROSAI) héldu 31. stjórnarfund sinn í Reykjavík hinn 11. september í ár (2006). Fundurinn var haldinn í boði Ríkisendurskoðunar og var þar m.a....

24.08.2006

Aðgengisstefna Ríkisendurskoðunar

Ríkisendurskoðun hefur nú á þessu ári gert ýmsar breytingar á heimasíðu stofnunarinnar til að auðvelda fötluðum að ferðast um hana og nota það efni sem þar er birt. Í tengslum...

03.08.2006

Framkvæmd fjárlaga árið 2005

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga fyrir árið 2005 er enn og aftur bent á mikilvægi þess að ráðuneyti og stofnanir ríkisins virði fjárlög. Í árslok...

07.06.2006

Hvalfjarðargöngin og Sundabraut. Mat á kostum og göllum einkaframkvæmdar

Í þessari greinargerð er fjallað um kosti þess og galla að láta einkaaðila en ekki ríkið sjá um gerð og rekstur samgöngumannvirkja. Jafnframt er rifjað upp hvernig staðið var að undirbúningi...

22.05.2006

Sigurður Þórðarson: Vænlegt til árangurs

Hér er birt erindi Sigurðar Þórðarsonar „Vænlegt til árangurs“ sem flutt var fimmtudaginn 18. maí 2006 á ráðstefnunni Framsækinn ríkisrekstur – árangursstjórnun í tíu...

19.05.2006

Vísbendingar um fjármálamisferli

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér leiðbeiningarritið „Vísbendingar um fjármálamisferli“ (maí 2006). Því er ætlað að auka þekkingu og skilning á helstu einkennum fjármálamisferla...

29.03.2006

Athugasemdir vegna nýrra gagna um sölu á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum

Ríkisendurskoðun hefur sent formanni fjárlaganefndar athugasemdir sínar við ummæli Vilhjálms Bjarnasonar, aðjúnkts við Háskóla Íslands, um sölu á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum...

14.03.2006

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005

Út er komin Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2005. Þar er m.a. gerð grein fyrir verkefnum stofnunarinnar og helstu markmiðum, starfseminni árið 2005 og völdum lykiltölum í rekstri. Þá...

25.01.2006

Verkmenntaskóli Austurlands. Fjármál og rekstur 2002-2005

Hallarekstur Verkmenntaskóla Austurlands á árunum 2002-2003 má fyrst og fremst rekja til þess að kennslumagn skólans miðaðist við mun fleiri nemendur en stunduðu nám við hann á þessum árum....

16.01.2006

Samningurinn um líffræðilega fjölbreytni. Umhverfisendurskoðun

Upphaflegar væntingar og markmið Alþingis með aðild Íslands að Samningnum um líffræðilega fjölbreytni hafa ekki gengið eftir. Þá hafa náttúrufræðilegar rannsóknir hér á...

11.01.2006

Íbúðalánasjóður. Fjárhagsstaða

Ólíklegt er að eiginfjárhlutfall Íbúðalánasjóðs stefni niður fyrir áskilin hlutföll í fyrirsjáanlegri framtíð. Vegna þessa er líka ólíklegt að reyna...

28.12.2005

Landspítali-háskólasjúkrahús. Árangur 1999-2004

Stjórnendum Landspítala-háskólasjúkrahúss (LSH) gekk allvel að halda kostnaði við rekstur spítalans niðri á tímabilinu 1999-2004. Þá náðist ágætur árangur í...

29.11.2005

Íbúðalánasjóður. Um aðdraganda og gerð lánasamninga sjóðsins við fjármálastofnanir

Ríkisendurskoðun hefur sent félagsmálanefnd úttekt sína á Íbúðalánasjóði ásamt bréfi þar sem greint er frá helstu niðurstöðum stofnunarinnar. Bréf þetta...

22.11.2005

Endurskoðun ríkisreiknings 2004

Meðferð bókhaldsgagna hjá stofnunum ríkisins hefur batnað mikið á undanförnum árum og gerir Ríkisendurskoðun nú sífellt færri athugasemdir við umhirðu ríkisfjár. Enn skortir...

03.11.2005

Þjónusta við aldraða. Stjórnsýsluúttekt

Íslensk stjórnvöld hafa á undanförnum árum unnið að því að auka og bæta þá þjónustu sem veitt er öldruðum, þ.e. fólki eldra en 67 ára. Enn vantar þó...

28.10.2005

Úttekt á kaupum á sérfræðiþjónustu

Ríkisendurskoðun hefur tekið saman skýrslu um kaup ríkisstofnana og ráðuneyta á ráðgjöf og annarri sérfræðiþjónustu síðustu fimm ár. Skýrslan er unnin fyrir forseta...

30.09.2005

Skipulagsbreytingar hjá Ríkisendurskoðun

Frá og með 1. október í ár mun Óli Jón Jónsson taka við starfi skrifstofustjóra stjórnsýslusviðs hjá Ríkisendurskoðun. Óli Jón (f. 1969) lauk B.A. prófi í...

31.08.2005

Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi. Stjórnsýsluúttekt

Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi er ekki frábrugðin öðrum sambærilegum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni þegar horft er til skilvirkni þeirra og þess ráðstöfunarfjár á...

29.08.2005

Skýrslur Ríkisendurskoðunar. Leitarvél. Póstlisti

Ríkisendurskoðun vekur athygli á því að nú eru allar opinberar skýrslur stofnunarinnar frá 1988 til 2005 aðgengilegar sem pdf-skjöl á heimasíðu stofnunarinnar. Sjá „Skýrslur“....

22.06.2005

Greinargerð um framkvæmd fjárlaga árið 2004

Ríkisendurskoðun hefur sett á heimasíðu sína greinargerð stofnunarinnar um framkvæmd fjárlaga árið 2004.

Í greinargerðinni eru útgjöld stofnana í A-hluta ríkisreiknings borin...

16.06.2005

Orðsending. Til formanns fjárlaganefndar frá Ríkisendurskoðun

Í framhaldi af fundi fjárlaganefndar í dag, 16. júní 2005, þar sem fjallað var um minnisblað Ríkisendurskoðunar frá 13. júní sl., skal tekið fram að upplýsingar í minnisblaðinu...

14.06.2005

Hæfi Halldórs Ásgrímssonar

Ríkisendurskoðun hefur gert opinbert minnisblað sitt frá 13. júní 2003 um hæfi Halldórs Ásgrímssonar, forsætisráðherra og fv. utanríkisráðherra, til þess að fjalla um sölu...

03.06.2005

Ríkisendurskoðandi kjörinn í stjórn EUROSAI

Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi var kjörinn í stjórn Samtaka evrópskra ríkisendurskoðunarstofnana (EUROSAI) á sjötta þingi samtakanna sem haldið var dagana 30. maí til 2. júní...

20.04.2005

Háskóli Íslands. Stjórnsýsluúttekt

Háskóli Íslands er tiltölulega ódýr í rekstri miðað við sambærilega evrópska háskóla og árangur hans á mörgum sviðum kennslu og rannsókna er sömuleiðis ágætur....

30.03.2005

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2004

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér ársskýrslu sína fyrir árið 2004. Þar er m.a. gerð grein fyrir hlutverki stofnunarinnar og meginverkefnum, starfseminni árið 2004 og nokkrum lykiltölum í rekstri....

11.03.2005

Sigurður Þórðarson: Opinber stjórnsýsla. Nokkur grundvallaratriði

Í þessu erindi ræðir Sigurður Þórðarson um ýmis atriði sem varða arðsemi góðrar stjórnsýslu og hvernig tryggja megi slíka arðsemi. Sérstaklega er fjallað um íslenska...

21.12.2004

Skógrækt. Lagaumhverfi Skógræktar ríkisins og landshlutabundinna skógræktarverkefna

Ríkisendurskoðun telur tímabært að huga að setningu nýrra skógræktarlaga og skapa heildstæða stefnu um skógvernd og skógrækt á vegum hins opinbera. Þá bendir stofnunin á að...

02.12.2004

Náttúrufræðistofnun. Rekstrar- og fjárhagsvandi

Stjórnvöld eiga tveggja kosta völ til að leysa alvarlegan rekstrar- og fjárhagsvanda Náttúrufræðistofnunar Íslands. Að laga starfsemi hennar að núverandi fjárhagsramma með verulegum niðurskurði...

19.11.2004

Endurskoðun ríkisreiknings 2003

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar „Endurskoðun ríkisreiknings 2003“ er gerð grein fyrir afkomu og fjárhagsstöðu ríkissjóðs á árinu 2003 og endurskoðun á efnahag ríkisins,...

28.09.2004

Sigurður Þórðarson: Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi

Frá og með 1. janúar 2005 verða öll félög sem skráð hafa hlutabréf sín í kauphöllum innan Evrópusambandsins að ganga frá samstæðureikningsskilum sínum samkvæmt stöðlum...

14.09.2004

Morgunmálþing: Opinber stjórnun og stjórnsýsluumbætur

Fimmtudaginn 16. september nk. flytur Sir John Bourn ríkisendurskoðandi Bretlands og gestaprófessor við London School of Economics, fyrirlestra á morgunmálþingi, um opinbera stjórnun og stjórnsýsluumbætur í...

26.08.2004

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Stjórnsýsluendurskoðun

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri stenst fyllilega samanburð við Landspítala — háskólasjúkrahús og hliðstæð bresk sjúkrahús þegar metin eru afköst og gæði...

21.07.2004

Svar við athugasemdum fjármálaráðuneytis vegna skýrslu

Fjármálaráðuneytið hefur gert nokkrar athugasemdir við skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga árið 2003, en skýrslan kom út í lok júní 2004. Athugasemdir ráðuneytisins...

12.07.2004

Framkvæmd fjárlaga árið 2003

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga ársins 2003 er bent á mikilvægi þess að ráðuneyti og stofnanir ríkisins virði fjárlög, að farið sé í saumana...

08.07.2004

Háskólamenntun. Námsframboð og nemendafjöldi

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um námsframboð og nemendafjölda við háskóla er lagt til að yfirvöld menntamála móti opinbera og áþreifanlega heildarstefnu um háskólastigið...

28.05.2004

Viðbótarlaun. Úttekt í framhaldi af endurskoðun ríkisreiknings 2002

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar „Viðbótarlaun. Úttekt í framhaldi af endurskoðun ríkisreiknings 2002“ kemur fram að greiðslur fyrir ómælda yfirvinnu er helsta birtingarform viðbótarlauna...

26.04.2004

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2003

Ríkisendurskoðun hefur gefið út ársskýrslu sína fyrir árið 2003. Þar er m.a. gerð grein fyrir hlutverki stofnunarinnar og starfsemi hennar og árangri á síðasta ári. Þá fylgir...

06.04.2004

Ísland og Ospar. Umhverfisendurskoðun

Ríkisendurskoðun telur að íslensk stjórnvöld hafi staðið vel að því að innleiða Samning um verndun Norðaustur-Atlantshafsins í íslenskan rétt og fylgja honum eftir hér á landi....

02.04.2004

Lyfjakostnaður. Notkun, verð og framboð lyfja á Íslandi

Árið 2003 nam lyfjakostnaður hér á landi um 14 milljörðum kr. með virðisaukaskatti. Ef hver Íslendingur hefði greitt jafnmikið fyrir lyf og Danir og Norðmenn gerðu að meðaltali þetta ár hefði...

02.03.2004

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000-2002

Launakostnaður nokkurra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni óx um 30,2% á árunum 2000-2002 og eru launatengd gjöld þá ekki talin með. Þetta er u.þ.b. tvöfalt meiri hækkun en launavísitala sama...

16.02.2004

Dvalarheimilið Höfði, Akranesi. Rekstur og fjárhagsstaða árin 2000-2002

Fjárhags- og stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Dvalarheimilinu Höfða á Akranesi leiðir í ljós að stofnunin sker sig ekki sérstaklega frá öðrum öldrunarheimilum þegar...

13.01.2004

Umhverfisendurskoðun í hnotskurn. Hlutverk Ríkisendurskoðunar á sviði umhverfisendurskoðunar

Umhverfisendurskoðun er tiltölulega ný grein innan endurskoðunar. Hún tók fyrst að þróast fyrir um 25 árum í tengslum við vitundarvakningu almennings, fyrirtækja og stjórnvalda um að hugað sé...

06.01.2004

Sigurður Þórðarson: Hvað ber að varast

Í þessari grein fjallar Sigurður Þórðarson, ríkisendurskoðandi, um hlutverk endurskoðenda á þeim áhættutímum sem nú eru í mörgum fyrirtækjum og stofnunum ríkisins. Jafnframt...

11.12.2003

Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998-2003

Ríkisendurskoðun telur að íslensk stjórnvöld hafi í meginatriðum náð helstu markmiðum sínum með einkavæðingu ríkisfyrirtækja á árunum 1998-2003. Þá verður að...

28.11.2003

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík: Mat á árangri

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér skýrsluna „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík. Mat á árangri“. Þar er leitast við að meta árangurinn af sameiningu Ríkisspítala...

06.11.2003

Endurskoðun ríkisreiknings 2002

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar Endurskoðun ríkisreiknings 2002 eru ekki gerðar neinar stórvægilegar athugasemdir við þá aðila sem endurskoðunin náði til. Stofnunin vekur þó athygli á...

21.10.2003

Ný heimasíða

Ríkisendurskoðun hefur uppfært heimasíðu sína. Annars vegar hefur gamla íslenska síðan verið aukin nokkuð og vonandi bætt. Hins vegar hefur verið samin ensk útgáfa. Síðurnar eru örugglega...

15.10.2003

Siðareglur í opinberri stjórnsýslu

Á undanförnum árum hafa stjórnvöld og opinberar stofnanir víða um lönd samið sér sínar eigin siðareglur enda telja margir að slíkar reglur komi að góðum notum við að draga fram megingildi...

06.10.2003

Grunnskólakennarar. Fjöldi og menntun

Að mati Ríkisendurskoðunar verður nánast eða alveg unnt að manna íslenska grunnskóla með réttindakennurum skólaárið 2008-2009 þrátt fyrir að þá verði þörf fyrir...

14.07.2003

Veðurstofa Íslands

Að mati Ríkisendurskoðunar er meginstyrkur Veðurstofu Íslands jákvæð ímynd hennar og að hún hefur að jafnaði verið rekin í samræmi við fjárheimildir. Stofnunin þarf hins vegar að...

18.06.2003

Stefnumiðað árangursmat hjá Ríkisendurskoðun

Í riti Ríkisendurskoðunar Kennitölur um umsvif og árangur (2003) er gerð grein fyrir þeirri mæli- og stjórnunaraðferð sem á íslensku hefur ýmist verið kölluð samhæft árangursmat...

14.05.2003

Flugmálastjórn Íslands

Flugöryggi hér á landi hefur aukist talsvert undanfarin ár vegna nýrra alþjóðlegra reglna og betra eftirlits Flugmálastjórnar. Nauðsynlegt er hins vegar að tryggja að flugþjónusta bíði...

13.05.2003

Sólheimar í Grímsnesi

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér nýja skýrslu um þjónustuheimili fatlaðra að Sólheimum í Grímsnesi, (apríl 2003). Þar er greint frá niðurstöðum úttektar á...

14.04.2003

Náðist árangur? Úttekt á árangursstjórnun í ríkisrekstri

Að mati Ríkisendurskoðunar er innleiðing árangursstjórnunar enn tiltölulega skammt á veg komin hjá íslenska ríkinu þó að rúm sex ár séu liðin frá því að...

26.03.2003

Tölvukerfi sýslumannsembætta

Fjöldi sýslumannsembætta hér á landi og verksvið þeirra hafa haldist nær óbreytt í hálfa öld. Á sama tíma hefur orðið stórfelld bylting í upplýsingatækni sem breytir...

19.02.2003

Kennitölur um umsvif og árangur

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér leiðbeiningarritið Kennitölur um umsvif og árangur. Stefnumiðað árangursmat í ríkisrekstri. Ritið er hugsað sem innlegg í þá umræðu hvernig...

30.01.2003

Siðareglur Ríkisendurskoðunar

Á síðustu árum hefur verið unnið að því víða um lönd að móta siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins, einstakar stofnanir þess og starfsstéttir. Slíkar reglur miða að því...

19.11.2002

Endurskoðun ríkisreiknings 2001

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings árið 2001 kemur fram að bókhald og fjármál ríkisstofnana eru almennt í góðu lagi. Flestar stofnanir virtu fjárheimildir...

01.10.2002

Greinargerð um innflutning á heyrnartækjum og hlutum í þau á vegum HTÍ

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér greinargerð um innflutning heyrnartækja á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands (HTÍ) þar sem gerðar eru alvarlegar athugasemdir við störf fyrrverandi framkvæmdastjóra...

13.09.2002

Fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu. Stjórnsýsluúttekt á rekstri Heilsugæslunnar í Reykjavík

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um rekstur Heilsugæslunnar í Reykjavík (HR) eru settar fram ýmsar ábendingar til stjórnenda og heilbrigðisyfirvalda um hvernig bæta megi nýtingu fjármuna hjá...

12.09.2002

Samningar Tryggingastofnunar vegna sérfræðilækna 1998-2001.

Íslensk stjórnvöld hafa markað þá meginstefnu að samskipti sjúklings og læknis skuli hefjast innan heilsugæslunnar. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um samninga Tryggingastofnunar ríkisins við...

30.05.2002

Sólheimar í Grímsnesi

Skýrsla þessi er úttekt á því hvernig þjónustuheimili fatlaðra að Sólheimum í Grímsnesi ráðstafaði fjárframlögum ríkisins á árunum 2000 og 2001. Ríkisendurskoðun...

22.04.2002

Sjúkraþjálfun. Stjórnsýsluendurskoðun á sjúkratryggingasviði TR

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um greiðsluþátttöku ríkisins vegna sjúkraþjálfunar er bent á að heilbrigðisyfirvöld þurfi að setja skýrari reglur um það hvenær...

08.04.2002

Áreiðanleiki gagna í upplýsingakerfum

Ríkisendurskoðun hefur gefið út leiðbeiningarrit um vélrænt innra eftirlit fyrir stjórnendur og starfsmenn ríkisstofnana. Tilgangur ritisins er að auka þekkingu ríkisstarfsmanna á þeim aðferðum...

06.03.2002

Nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins árið 2000

Kostnaður ríkisins vegna launa fyrir setu í nefndum, stjórnum og ráðum á þess vegum nam alls 417 m.kr. á árinu 2000, samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar. Fram kemur að stór...

26.02.2002

Framkvæmd búvörulaga. Samningar um framleiðslu sauðfjárafurða 1995-2000

Ríkisendurskoðun hefur sent frá sér skýrslu um framkvæmd samnings um framleiðslu sauðfjárafurða sem var í gildi á tímabilinu 1995-2000. Skýrslan birtir niðurstöður úttektar sem...

 

Endurskoðanir 2020

 

Úttektir 2020

 

Virkir sjóðir 2020

%

Skil sjóða 2020